Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av människors beteende i samband med kris och katastrofsituationer. Mätning och metodik.

Studier av människors beteende i samband med kris och katastrofsituationer. Mätning och metodik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Enander Ann, Wallenius Claes, Larsson Gerry
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-18
Rapportnummer: (FOA-R--95-00088-5.3)
Nyckelord beteende, olyckor, variabler, accidents, crisis, disaster, human behaviour, 55
Sammanfattning På uppdrag av Räddningsverket har en systematisk granskning av relevanta metodaspekter vid studier av människors reaktioner i utsatta situationer genomförts. Arbetet syftar till att ge ett underlag för fortsatt metodutveckling och empiriskt arbete. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport. Rapporten omfattar tre delavsnitt: Del I tar upp några allmänna aspekter på studier av människors beteende i samband med olyckor och katastrofer. Olika inriktningar, frågeställningar och modeller för studier inom området diskuteras. Del II behandlar generella metodfrågor av särskild relevans för kris- och katastrofforskning; exempelvis val av undersökningsgrupp och bortfallsproblematik, för och nackdelar med olika tidpunkter för studier samt tillförlitlighet i data. Även etiska aspekter berörs. Delavsnitt III utgår från en övergripande modell över faktorer som påverkar reaktioner hos den enskilda individen inför en olycka eller katastrof. Modellen tar upp faktorer relaterade till i) själva händelsen eller olyckan, ii) subjektiva tolknings- och bemästringsprocesser, iii) egenskaper hos individen samt iv) reaktioner och beteenden och deras konsekvenser. Identifiering av relevanta variabler samt exempel på instrument för mätning av dessa diskuteras.
Abstract The present study was commissioned by the Swedish Rescue Services Agency to identify and analyse methodological questions of relevance for research on individual reactions to disaster situations. One aim of the study was to provide a basis for method development and future empirical work. The report comprises three sections: Section I discusses some general aspects concerning studies of human behaviour in disaster. Different approaches, purposes and models for research are discussed. Section II provides an overview of some general methodological issues of particular relevance for disaster research. These include selection of population or group for investigation and problems connected with non-response and missing data; factors affecting the appropriate timing for studies and the issue of reliability and validity of data. Ethical questions are also highlighted. Section III takes as a starting point a general model of factors influencing the reactions of a single individual in an accident or disaster. The model includes factors related to i) the actual accident or disaster situation, ii) subjective appraisal and coping processes, iii) individual characteristics, and iv) reactions, behaviour and subsequent consequences. Identification of relevant variables and examples of instruments for measurement of these are presented and discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182