Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationshantering för orderarbete inom underrättelsefunktionen.

Informationshantering för orderarbete inom underrättelsefunktionen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfvenholm Jan-Olov
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-20
Rapportnummer: (FOA-R--95-00091-5.2)
Nyckelord informationsöverflöd, beslutsstöd, orderarbete, information overflow, decision aid, order management, 53
Sammanfattning Dagens sensorer, vapensystem, telekrigmateriel och annan högteknologisk utrustning har påverkat det taktiska uppträdandet. Detta har inneburit ett fragmenterat stridsfält och tvingat fram ett alltmer autonomt beteende hos förband. I takt med att kraven på planerings- och genomförandefaserna i militära operationer blir allt snabbare och avancerade, ökar värdet på och användningen av aktuell information såväl för beslutsunderlag som för styrning av vapensystem. Chefers behov av beslutsunderlag utgör grunden för hur stabsfunktioner skall arbeta. På samtliga ledningsnivåer är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om informations- och ledningssystem för att i kombination med erfarenhet och intuition värdera information. Analysarbete är fortfarande en till största delen mental process där olika former av beslutsstöd kan vara nödvändiga . Metoder för informationshantering bör utvecklas för att ta till vara de förändringar som skett inom bl a teknikområdet. Sådana metoder bör vara baserade på tekniska hjälpmedel och mentala processer med förmåga och flexibilitet att verka på olika ledningsnivaer samt under ändrade förutsättningar. En svår avvägning i snabba beslutssituationer är i vilken grad maskinellt framtaget underlag kommer att accepteras utan manuell granskning. De tidsvinster som moderna ledningssystem ger upphov till uppkommer främst på den operativa nivan. Därför är datorstöd för utarbetande av operationsorder även logiskt. Det är bl a det i planeringsfasen ingående orderarbetet som kan snabbas upp genom ledningsstöd, exempelvis i form av mallar som fylls på med grundvärden ur en databas. Beslutscykeln är en kontinuerlig cirkulär process med inkommande information, analys, värdering, beslutsfattande, planering, genomförande, uppföljning och återkoppling. Detta förhållande motiverar varför utarbetandet av en operationsorder kan behöva datorstöd och varför detta skulle ge ökad effektivitet för den operative chefen.
Abstract Modern sensors, weapon systems, EW- and other sophisticated equipment have put higher demands on the ability of military units to act in an autonomous mode. As the planning and conducting phases become faster the necessity for proper information and intelligence has increased.. Intelligence fulfils two important roles for the commanders as it provides basic decision data and data for engagement of weapon systems. The commander´s need for basic decision data forms the basis for all staff- and support functions. Sufficient knowledge of C3I-systems is necessary on all level of command, combined with experience and intuition in order to assess information relevance. Methods for information management ought to be developed in order to keep pace with the technical improvements. Such methods should be based upon technical aid, computer support and intellectual processes that enable ability and flexibility to serve various conditions A very complicated question is whether automatically processed decision data will be accepted without human control. The majority of the time saving provided by modern C31-systems occurs at the operational level. It s therefore logical that management of orders is supported by computer applications. It is mainly the workload associated with production of orders in the planning phase that can be eased by decision support such as charts and order patterns to be filled with data from a database.The decision process is a continous circular loop:incoming information, planning, decision, implementation and feedback. This condition motivates the need for computer assistance and explains how this would give higher effectiveness. Computer assistance establishes and maintains relations between pieces of information in a way that permits more time to be spent on consideration, planning, analysis and decision.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182