Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ångexplosionsexperiment med enstaka aluminiumdroppar

Ångexplosionsexperiment med enstaka aluminiumdroppar Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Smitt Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-04-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00102-2.3)
Nyckelord Ångexplosion, Metalldroppar, Vatten-metall reaktioner, Smält aluminium
Sammanfattning När flytande het metall kommer i kontakt med vatten kan många olika typer av växelverkan mellan vattnet och metallen uppkomma, allt ifrån sakta avkylande av metallen till en s k ångexplosion. I denna rapport presenteras tre olika typer av försök för att undersöka ångexplosioner orsakade av en smält aluminiumdrop- pe. I de första försöken släpptes aluminium-droppar ner på en aluminiumbricka täckt med 8 mm djupt vatten. I den andra försöksserien släpptes aluminiumdrop- par ner i en vattentank. Tändpärlor användes sedan för att skapa en tryckvåg och på så sätt försöka initiera en ångexplosion. I den tredje försöksserien fick aluminiumdropparna till viss del reagera kemiskt med järnoxid innan de släpptes ner i vattnet och påverkades av en tryckvåg. För observationer har tryckgivare, videokamera och höghastighetskamera (300 b/s) använts. Försöken visade både att spontana ångexplosioner uppkommer väldigt sällan och att aluminiumtemperaturer över 1100oC krävs för en synlig kemisk reaktion mellan aluminium och vatten. Försöken tyder på att tryckvågens storlek har stor betydelse för initiering av ångexplosioner och för explosionernas energiom sättning. De försök då aluminiumdroppar i temperaturintervallet 800-1100oC påverkades av en tryckvåg på 11 MPa resulterade alla i att en ångexplosion uppstod och att droppen fragmenterades på mindre än 3,3 ms. Vid explosionerna observerades att en del av metallfragmenten åkte som en jetstråle i riktning mot tändpärlan, vilket antagligen orsakas av Richtmyer-Meshkov instabiliteter (en instabilitet besläktad med Rayleigh-Taylor instabilitet).
Abstract When a hot liquid metal comes in contact with water many different types of interactions can occur, everything between slow cooling of the metal to a vapour explosion. This work presents results from three different types of experiments done with aluminium drops and water in order to study vapour explosions involving a single drop of aluminium. In the first experiments aluminium was dropped on an aluminium tray filled to 8 mm with water. In the second aluminium drops were melted by an induction oven and thereafter released into water and subjected to a shockwave. In the third series of experiments the drops reacted chemically with ironoxide before they were released into the water and subjected to a shockwave. Videocamera, pressure transducer and high- speed camera (300 f/s) were used for observations. The experiments show both that spontaneous vapour explosions occur very rarely and for visible chemical reaction to take place between the aluminium drops and water a temperature of at least 1100oC is required. The experiments also give a hint that the magnitude of the shockwave has great influence on the triggering of a vapour explosion and the energy release in the explosion process. Experiments done with aluminium drops (800-1100oC) subjected to a shockwave of 11 MPa all resulted in a vapour explosion and a fragmentation of the aluminium drop in less than 3,3 ms. A jet of melt was ejected toward the detonating cap, probably caused by Richtmyer-Meshkov instabilities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182