Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med experimentladdningar för simulering av splitterlast från spränggranater och minbomber

Försök med experimentladdningar för simulering av splitterlast från spränggranater och minbomber Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordström Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-04-28
Rapportnummer: (FOA-R--95-00109-7(6,2.3))
Nyckelord Experiment, Splitter, Empiriskt samband, Modellskala
Sammanfattning Försök har genomförts för att få fram experimentladdningar som ger olika splitterutkastningshastigheter för olika splitterstorlekar. Anledningen är att i kommande försök skall ett empiriskt samband skapas med energiupptagningsförmågan hos en splitterbelastad betongplatta som funktion av splitterhastigheten, splitterstorleken och splittertätheten. Splitterhastigheter, splitterstorlekar och splittertätheter valdes för att i största möjliga mån simulera splitter från 15,5 cm artillerigranater och 250 kg minbomber i skala 1:4. Splitterhastigheterna och splitternas utkastningsvinklar har undersökts med FOAs röntgenblixtanläggning samt med enklare tidsmätning. Splittertätheten har undersökts med skott mot tunna plåtar.
Abstract Tests were made to produce experimental charges which give different initial fragment velocities for different sizes of fragments. The purpose was to use the experimental charges in tests to create an emperical relation with the energy absorption capacity for a concrete slab loaded by fragments versus the fragment velocity, the fragment areal density and the size of fragments. Fragment velocities, fragment areal densities and size of fragments were chosen to, as far as possible, simulate the fragments from 15.5 cm artillery shells and 250 kg GP bombs in 1:4 scale. The fragment velocities and the fragments´ angle of ejection were determined by experiments using a flash X-ray photography set-up and also by simply measuring the arrival time at different stand-offs. The fragment areal density was determined by fragment loading of thin metal sheets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182