Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interlaboratory harmonization of measuring techniques for multispectral signature materials. (Även publicerad som FFI Rapport 95/01987).

Interlaboratory harmonization of measuring techniques for multispectral signature materials. (Även publicerad som FFI Rapport 95/01987). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ousbäck Jan-Olof, Sellin Lennart, Staaf Örjan, Wernlund Lars-David, Lillesaeter Olav, Karlsson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-06-07
Rapportnummer: (FOA-R--95-00120-2.4(3.1))
Nyckelord Signaturmaterial, Visuell, Infraröd, Termiskt infraröd, Radar Mätteknik, Mätförfarande
Sammanfattning Med utgångspunkt från befintliga mätutrustningar vid tre laboratorier inom försvarsforskning och försvarsindustri i Sverige och Norge har ett försök gjorts att inbördes samstämma mätteknikerna. Eftersom moderna material för signaturanpassning måste uppvisa specifika fysikaliska egenskaper inom ett brett område av det elektromagnetiska spektrumet är det viktigt att mätningar gjorda av de deltagande laboratorierna har jämförbar noggrannhet och att fel förorsakade av olikheter i mätteknikerna elimineras. Först ges en översikt av instrumenteringen samt mätförfarandena vid de olika laboratorierna. Därefter redovisades jämförande mätningar för att etablera nivån hos rådande avvikelser. Slutligen, med dessa resultat som vägledning, redogörs för genomförd harmonisering av mätteknikerna. I det visuella och när IR-området råder full överensstämmelse hos mätresultaten mellan identiska instrument som kalibreras på identiskt sätt. Mellan identiska instrument som kalibrerats på olika sätt kan full överensstämmelse mellan mätdata uppnås genom införande av en enkel, spektralt oberoende korrektionsfaktor. För instrument av olika typer kan en viss överensstämmelse mellan mätdata uppnås med en enkel korrektionsfaktor, men för att nå full överensstämmelse mellan mätdata fordras en mera komplex normalisering som innefattar spektral korrektion av mätdata. I det termiska IR-området ger mätningar av emissionsfaktorn med bredbandiga radiometrar godtagbar noggrannhet (?0.03). Mätningar med radiometer ger en god uppskattning av signaturmaterialets emissionsfaktor. I radarområdet föreligger trots olikheter i instrumentering och mätgeometri god överensstämmelse mellan de tre laboratorierna. Typiska felgränser vid reflektionsmätningar är 2-3 dB och vid transmission ännu mindre, 1 dB, beroende på typ av material. För några material måste hänsyn tas till provpanelens planhet och i andra fall till fuktighetsvariationer.
Abstract On the basis of existing measuring equipment, acquired over the years, three laboratories from the defence research and industry in Sweden and Norway have made co-operative efforts to examine the possibility of harmonizing their measuring techniques. Since modern materials must fulfill specified quantitative physical requirements in widely different parts of the electromagnetic spectrum, it is essential that measurements taken by the laboratories concerned are of comparable accuracy, and that errors caused by different measuring techniques are eliminated in so far as they are of practical significance. First, a complete overview was prepared for the equipment and the measuring procedures used by the parties. Second, comparative measurements were carried out in order to establish the level of discrepancies involved. Third, these results served as guides for harmonization of the measuring techniques. In the visual and near IR region the following is found to be valid in regard to the acceptable measurement error: Full harmonization between instruments of identical type when the calibration is also identical. For instruments of the same type which are calibrated nonidentically, it is possible by using a simple, spectrally invariable correction factor to obtain complete harmonization. For instruments of different types, acceptable spectral harmonization is achieved by this type of correction, but color differencies are greater than desired for samples with significant spectral signature (especially light green). In this case a more complex normalization is required, which involves a spectral correction factor. In the thermal IR region emissivity measurements using a broadband radiometer are seen to give adequate accuracy (?0.03). Radiometer measurements give a sufficiently good estimate of the signature material emissivity. In the radar region, despite differencies in instrumentation and measurement geometry, the overall result shows a good agreement between the three laboratories. Typical span for reflection measurements is 2-3 dB and for transmission measurements even smaller, 1 dB, depending on the type of material. With some materials care must be taken to obtain resonably flat samples, and in other cases to avoid significant variations in humidity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182