Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologisk nedbrytning av explosivämnen.

Biologisk nedbrytning av explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Jörgen, Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 39
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-08-28
Rapportnummer: (FOA-R--95-00124-4.4)
Nyckelord Explosivämnen, biologisk sanering, Trinitrotoluen, Hexogen, Oktogen, explosives, bioremediation, trinitrotoluene
Sammanfattning Försvarsmakten i Sverige destruerar eller återvinner cirka 600 ton explosivämnen per år. Huvuddelen återvinns, dock bränns eller detoneras stora mängder krut. Dessutom finns cirka 90 kända platser där sprängämnen har dumpats i Sverige. De explosivämnen som finns spridda/dumpade i mark och vatten består huvudsakligen av TNT (trinitrotoluen), RDX (hexahydrotrinitrotriazin) och HMX (oktahydrotetranitrotetrazocin). På uppdrag från Försvarsmakten har FOA udnersökt olika alternativ att destruera explosivämnen. Föreliggande rapport behandlar biologiska tekniker för nedbrytning av explosivämnen. Biologiska metoder har, när metoderna är applicerbara, en klar fördel framför kemiska/termisk metoder i det att de använder sig av kostnadseffektiva mikrobiologiska processer. Slutsatserna är att biologiska tekniker är att föredra för sanering av mark eller vatten som förorenats med TNT, RDX eller HMX. Sanering av andra explosivämnen med biologiska tekniker är mer tveksam för närvarande beroende på att kunskapsnivån med avseende på nedbrytning är lägre. Destruktion av stora mängder explosivämnen med biologiska tekniker är också tveksamt.
Abstract The Swedish Defence destructs or recycles approximately 600 metric tons of explosives annually. The major part is recycled. However, large quantities of propellants are detonated or burned in open air. In addition, approximately 90 dump sites exist for explosives in Sweden. Explosives that are spread/dumped conssist mainly of TNT (trinitrotoluene), RDX (hexahydrotrinitrotriazine) and HMX (oktahydrotetranitrotetrazocine). On the commission of the Swedish Department of Defence the National Research Defence Establishment has examined different alternatives for destruction of elxplosives. In the present report biological techniques for egradation of explosives are discussed. Biological techniques, when applicable, are more cost effective compared to tecchniques based on chemical/physical methods. It is concluded that biological technqiues are preferable for remediation of soil and water contaminated with TNT, RDX and HMX. Bioremediation of other classes of explosives are more uncertain, because knowledge on biodegradation of those are lagging behind. Destruction of stockpiled explosives on a large scale with biological techniques is not recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182