Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsanalys. Informationshantering på 20-hundratalet: Från upplysning till omvärldsanalys. Rapport från ett seminarium på Utrikespo litiska Institutet

Omvärldsanalys. Informationshantering på 20-hundratalet: Från upplysning till omvärldsanalys. Rapport från ett seminarium på Utrikespo litiska Institutet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans, Lindahl Nils-Emil, Karlsson Alf (opponent)
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-05-11
Rapportnummer: (FOA-R--95-00129-5.3)
Nyckelord omvärldsanalys, informationshantering, öppna källor, intelligence, open sources, evaluation of information
Sammanfattning Informationssamhällets stora utbud av information är både en tillgång och en belastning. Tillgången består i den ökande mängden tillgängligt material i form av öppna källor. Belastningen består i att även bruset ökar - i förhållande till den relevanta informationen. Det betyder att datainsamling i någon mån underlättas, under förutsättning att den inriktats på ett effektivt sätt, men att sovring och analys försvåras. Eftersom tiden ofta är en knapp resurs betyder det därmed att bearbetningskapaciteten riskerar att bli en flaskhals. Nödvändiga (men ej tillräckliga) förutsättningar för att beslutsprocessen i organisationer och myndigheter ska leda till goda resultat är att underlaget är relevant, av rimligt omfång och att det levereras i tid. Detta förutsätter kunskap om omvärlden, dels baskunskap, dels nulägeskunskap. Inte bara det direkta verksamhetsområdet bevakas, utan även angränsande intresseområden med potentiell strategisk betydelse. Allt fler organisationer och myndigheter bygger upp kapacitet för omvärldsanalys. Detta innebär att behovet av samverkan, utbildning och metodutveckling inom området ökar. Behovet att skydda värdefull information ökar (informationssäkring) - om nämligen förmågan att inhämta den ökar. Samtidigt är det oerhört viktigt att skilja mellan olika typer: information som har legitimt nyhetsvärde kommuniceras snabbt, öppet och korrekt; information som har sekretessvärde skyddas. Detta förutsätter en genomtänkt informationspolicy och en informationsberedskap (om något skulle inträffa). Omvärldsanalys ger en grund för att skapa beslutsunderlag, identifiera vilseledning och att tillsammans med informationssäkring - skydda värdefull kunskap. Dess olika steg som innebär inriktning, inhämtning, informationsförädling (från data till underrättelse) och delgivning diskuteras. Problemområden med relevans för omvärldsanalys berörs: betydelsen av organisationens ledningspolicy, behovet av integrerad bearbetning av olika typer av relevant kunskap, risken att underskatta betydelsen av basbearbetning, risker och möjligheter med "open sources" och nätverk, samt policyfrågor rörande nationella underrättelse- och säkerhetstjänsters roll gentemot "nationella" organisationer och företag. Framtida forskningsuppgifter identifieras: behovet av utvärderande fallstudier av framgångar om misslyckanden inom omvärldsanalysen; metodutveckling och samverkan mellan akademisk forskning och analytisk verksamhet.
Abstract The tremendous supply of information in the global society is a mixed blessing. One asset is the incrising amount of open sources data available. The drawback is the increasing amount of noise in comparison with the relevant information. As a consequence information collection is facilitated if properly concentrated, but information analysis is made more difficult. As time often is a scarce resource the information analysis capacity may become a bottleneck. A necessary (but not sufficient) condition for good decision in organizations and authorities is that a reasonable amount of the relevant background information is delivered in time. This demands both basic and current intelligence related to both the primary area of business and secondary areas of strategic interest. More and more organizations and authorithies are developing their capacity to make use of (open sources) intelligence, necessitating cooperation, training and the development of methods. The need of securing valuable information is increasing - that is, if the ability to collect increases. It is of the utmost importance to differentiate between different types of information: the kind to be communicated fast and without restriction depending on its news value. It all takes a carefully prepared information policy and an information preparedness in case something unexpected should occur. Intelligence is a necessity to create the background for decisions, to identify deception, and to protect important knowledge. Different steps to be taken are problem direction and priority, information collection, information refinement (from data to intelligence), and proper dissemination. Relevant problem areas for intelligence are discussed: the consequences of management principles, the need for integrated analysis of different kinds of knowledge, the new tasks for the international intelligence community, and the value of integration between scientific and intelligence methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182