Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vilseledning mot företag.

Vilseledning mot företag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-05-11
Rapportnummer: (FOA-R--95-00130-5.3)
Nyckelord vilseledning, marknadskrigföring, informationskrigföring, informationssäkring, deception, marketing warfare, information warfare, business intelligence
Sammanfattning Rapporten behandlar mål och medel för vilseledning riktad mot företag. Dess syfte är att bidra till företagsinterna diskussioner och åtgärder i preventivt syfte. Insikter som bidrar till att förbättra företags konkurrensförmåga och möjligheter att skydda värdefullt know-how har strategiskt värde. Metoder som sätter marknadskrafter och beslutsprocesser ur spel är oetiska, i vissa fall olagliga och dessutom ett hot mot marknadsekonomin. Relevant information och kunskap är en strategisk tillgång på samma sätt som arbetskraft, kapital och råvaror. Den är värd att inhämta med legala medel och att skydda mot illegala angrepp. Följande kompetensområden diskuteras: (I) påverkan och kommunikation, (2) omvärldsanalys och informationsbedömning, samt (3) informationssäkring. Alla nationer har intresse av att den "egna" företagsverksamheten går bra och representerar en hög kompetens. Därmed berör stora internationella kontrakt inte bara leverantörerna, utan även värdstaterna. Frågan om den ekonomiska underrättelseverksamhetens roll i sammanhanget berörs. Det är viktigt att ha kännedom om marknadens spelregler och att kunna identifiera vilka aktörerna är. Information är en resurs och som sådan även en handelsvara.Gråzoner mellan lag, etik och moral kan missbrukas. Skillnader i spelregler gör att vad som är acceptabelt varierar mellan olika kulturområden. Det är viktigt att veta vilken information som kan lämnas ut till vem vid vilket tillfälle för att undvika vilseledande informationsinhämtning från obehöriga. Det handlar inte om överdriven hemlighetsfullhet, utan om att skydda genom FoU dyrt förvärvad kunskap och erfarenhet från stöld och plagiat. Bland metoder som kommit till användning kan nämnas vilseledande marknadsföring och förfalskning, ryktesspridning, skenoperationer och vilseledande inhämtningsförfaranden. En modell som kan ligga till underlag för diskussion av hur ett företag kan motverka fientliga operationer presenteras.
Abstract The study is about deceptive operations against business corporations. It´s aimed at initiating internal discussions and the taking of preventive measures. Insights in how to improve competitive ability and how to protect valuable know-how are of strategic importance. Methods frequently undermining the free market forces and decision processes are not only unethical but may also be unlawful and a threat to the market economy. Relevant information and knowledge are strategic assets just as are labour, capital and raw material. They are worth collection by legal methods and worth protection against unauthorized collection. The following areas are discussed: (1) influence operations and communication, (2) business intelligence, and (3) information security. Economic intelligence is discussed. All nations are interested in successful business corporations with a high competence. As a consequence big international contracts are not only of importance to the contractors but to the host nations as well. Knowledge of the game and the actors is important. Information is not only a resource it is a trade object as well. Grey zones between law, ethics and moral may be misused by actors. Cultural differences create different rules in different regions. In order to prevent deceptive information collection it is important to know what information is avaliable to whom, and when. It is not a question of excessive suspicion, it is the question of protecting expensive and important know-how from theft and unauthorized use. Among methods used in marketing warfare and deception the following can be mentioned: counterfeiting, the spreading of rumours, deceptive operations and clandestine collection. A discussion model of how to counteract hostile operations against business corporations is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182