Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mekaniska egenskaper hos volfram-nickelkompositer framställda genom fastfassintring

Mekaniska egenskaper hos volfram-nickelkompositer framställda genom fastfassintring Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bratt Catharina, Oskarsson Helena
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-21
Rapportnummer: (FOA-R--95-00134-2.4)
Nyckelord Pulvermetallurgi, HIP, Ceraconprocessen, Nickelbeläggning, Volfram-nickelkarbid, Fluidiserande bädd, KE-projektiler
Sammanfattning I pansarbrytande KE-projektiler används volframtungmetall, som framställs genom smältfassintring av pulverblandningar av volfram, järn och nickel. Bättre hållfasthetsegenskaper skulle kunna uppnås om den kraftiga tillväxt av volframkornen som sker vid smältfassintringen kunde undvikas. En möjlig metod är fastfassintring av finkornigt volframpulver som först belagts med ett skikt av en duktil metall. I den här studien har volframpulver nickelbelagts i en fluidiserande bädd. Det nickelbelagda volframpulvret har konsoliderats med hetisostatisk pressning (HIP) vid 1000-1400 oC och Ceraconprocessen vid 1400 oC. Det framställda materialet karakteriserades genom hårdhets- och densitetsmätningar, svepelektronmikroskopi inklusive energidispersiv röntgenanalys, fasanalys med röntgendiffraktion och mekanisk provning. Högst densitet och hårdhet fås för de material som hipats vid 1100-1200 oC. Vid materialkarakteriseringen har tre olika faser identifierats, rent volfram, nickel med inlöst volfram och volframnickelkarbid (Ni5W6C). Andelen karbidfas ökar med ökande HIP-temperatur. Kolet kommer antagligen från beläggningsprocessen som använder sig av karbonylglas. Fullständig täckning av nickel på volframpulvret har ej uppnåtts, varför det konsoliderade materialet har ett stort antal volfram-volfram-korngränser. Vid den mekaniska provningen har materialen uppvisat ett sprött beteende. Brottöjningen varierar mellan 0,1-0,7% och brottgränsen mellan 600-1000 MPa. Slutsatsen av rapporten är att den använda beläggningsprocessen är en lämplig metod för beläggning av nickel på volfram. Den otillräckliga beläggningen har lett till spröda volfram-volfram korngränser, samt att det nickelbelagda volframpulvret förorenades med kol vid beläggningen, vilket resulterade i en spröd volfram-nickelkarbid.
Abstract The common material in armor piercing kinetic energy penetrators is tungsten heavy metal, produced by liquid phase sintering of mixed tungsten, nickel and iron powders. If the extensive tungsten grain growth occuring during the liquid phase sintering could be avoided, better mechanical properties should be expected. A possible way to achieve this is by solid state sintering of fine grained tungsten particles, coated by a ductile metal. In the present investigation tungsten powder was coated with nickel in a process using a fluidized bed technique and the coated powder was consolidated with hot isostatic pressing (HIP) at 1000-1400 oC and the Ceracon process at 1400 oC. The resulting material was analyzed using hardness and density measurements, scanning electron microscopy including energy dispersive analysis, X-ray diffraction phase analysis and mechanical testing. HIP at 1100-1200 oC resulted in the highest density and hardness values. Phase analysis revealed three phases in the consolidated material, pure tungsten, a nickel-tungsten solid solution and a tungsten nickel carbide. The volume fraction of the carbide increased with increasing HIP-temperature. It is assumed that the carbon is an impurity from the carbonyl gas used in the coating process. As the coating procedure did not give completely coated tungsten grains, the consolidated material had many brittle tungsten-tungsten grain boundaries. Mechanical testing resulted in failure strains of 0,1-0,7%, and fracture stresses of 600-1000 MPa. The conclusion of the present investigation is that the used nickel coating procedure is not applicable for nickel coating of tungsten powder. The insufficient coating results in brittle tungsten-tungsten grain boundaries, and the carbon contamination introduced during coating results in a brittle tungsten-nickel carbide.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182