Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radiakproblem inom livsmedelssektorn : en studie inriktad på behoven för beslutsfattande i tidigt skede efter radioaktivt nedfall.

Radiakproblem inom livsmedelssektorn : en studie inriktad på behoven för beslutsfattande i tidigt skede efter radioaktivt nedfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Ulvsand Thomas, Larsson Tor, Wickman Marianne, Andersson Inger, Eriksson Åke, Karlström Fritz, Lönsjö Hans, Preuthun Jan, Edvarson Kay, Finck Robert
Ort: Umeå
Sidor: 92
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-01-09
Rapportnummer: (FOA-R--95-00140-4.3)
Nyckelord Radiak, nedfall, livsmedel, beslutfattande, radioaktivitet, upptag, motåtgärder, radioactive fallout, contamination, uptake, food-chain, decision-making
Sammanfattning Föreliggande studie - bestående av denna sammanfattning samt nio rapporter och ett PM vilka behandlar specifika radioekologiska frågor - har som sitt främsta syfte att undersöka och beskriva hur en radioaktiv beläggning efter kärnvapeninsatser utanför Sverige skulle kunna påverka den inhemska livsmedelsproduktionen på kort sikt i kedjan från råvaruproduktion via förädling till distribution och konsumtion. Den söker belysa ett angeläget område, där det behövs en systematisk behandling av kunskaper rörande operativa frågor under ett skede, då besluten ofta måste fattas under stor tidspress. Åtgärder som skulle kunna göra försörjningsproblemen lättare att bemästra diskuteras också, dock utan anspråk på fullständighet. Andra aspekter, såsom de nationalekonomiska eller företagsekonomiska konsekvenserna av störningarna (eller av enetuella motåtgärder) behandlas däremot inte. med vissa begränsningar, som anges i texten, är resultaten även användbara i samband med ett nedfall orsakat av en kärnenergiolycka. Denna rapport vänder sig i första hand till handläggare inom berörda departement (främst Jo, Fö och Miljö), myndigheter (främst SJV, SLV, SSI, ÖCB och länsstyrelser) och organisationer (främst LRF) och i andra hand tillhandläggare vid andra totalförsvarsmyndigheter.
Abstract The primary aim of the present study - comprising this summary in addition to ten other reports, which deal with specific radiphysical, radioecological and organizational issue - is to analyse and describe how a radioactive deposition after nuclear weapons employment outside Sweden would affect the domestic food production in a short time perspective and in the sequence of events from primary production over processing and transport to food consumption. The study is an attempt at a comprehensive treatment of knowledge needed as a basis for decisions on operative issues, often of a time-urgent nature. Actions to alleviate the problems pertinent to the food supply in the event of radioactive fallout are also discussed, although without any claim of exhautive coverage. Other aspects, as the economical consequence of the disturbances due to the fallout situation (or of possible counteractions) are not dealt with, however. With certain restrictions mentioned in the text the results are also applicable in connection with radioactive deposition caused by accidental release from a nuclear power-plant.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182