Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skadetålighet hos stygnbondad kolfiberarmerad epoxiplast

Skadetålighet hos stygnbondad kolfiberarmerad epoxiplast Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Fritz
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--95-00147-2.5)
Nyckelord Skadetålighet, Stygnbondning, Kolfiber, Epoxi, Polyetereterketon, Hanteringsskador, Skottskador, Interlaminär brottseghet, Energiabsorption
Sammanfattning Skadetåligheten hos polymerbaserade fiberkompositer, dvs resthållfasthet efter skada, är en viktig parameter vid dimensionering av konstruktioner av sådana material. Om den gick att öka skulle konstruktionens vikt alternativt behovet av reparation kunna minskas. En undersökning har gjorts för att kunna bedöma stygnbondning som metod att höja tåligheten mot hanteringsskador och ballistiska skador hos kolfiberarmerade laminat med spröd epoximatris. Laminat har framställts genom injicering av epoxiplast i stygnbondade armeringsförformar. Stygnbondningen har ökat interlaminära brottsegheten till mer än det tiofaldiga värdet och slagdelamineringsenergin till mer än det tjugofaldiga värdet för laminat utan stygnbondning. Tåligheten mot ballistiska skador har ökat med mer än 40% jämfört med en kolfiberkomposit av första generationen för krävande tillämpning (Ciba T300/914) och är därmed lika bra som kolfiberkomposit med termoplastmatrisen polyetereterketon (AS4/PEEK,ICI APC-2). Förhållandet är likartat beträffande tålighet mot hanteringsskador. Ballistiska skadornas utbredning är hälften så stor i de stygnbondade laminaten som i motsvarande prepreglaminat. Energiupptagningen vid ballistisk penetration är densamma för de stygnbondade laminaten som för till uppläggningen jämförbara prepreglaminat. Rapporten redovisar också det omfattande arbetet på stygnbondning som bedrives internationellt, främst i USA. Sammanfattningsvis har stygnbondade laminat enastående skadetålighet, acceptabla utmattningsegenskaper och acceptabla egenskaper under inverkan av fukt och värme. Det går att tillverka stygnbondade integralstrukturer med nära färdig form med billiga fibrer och matriser. Vidare reducerar stygnbondning behovet av mekaniska förband. Detta medför att stygnbondning har en potential att kommersiellt utnyttjas vid tillverkning av primärstrukturer av kompositmaterial. Det lyckade resultatet motiverar en fortsättning av arbetet med stygnbondning. Ett tillvägagångssätt för val av tillämpning föreslås. Som ytterligare fiberteknik för utvärdering föreslås vidare 3-D flätning eller 3-D vävning.
Abstract Damage tolerance of polymer fibre composites, that is residual strength in the damaged condition, is an important factor when a structure of such materials is designed. If it can be increased the weight, alternatively the need for repair of the structure may be decreased. The objective of this investigation is to evaluate stitching as a method of increasing the impact and ballistic damage tolerances of carbon fibre laminates with brittle epoxy matrix. Laminates have been manufactured by injecting epoxy into stiched fibre preforms. Stitching has increased interlaminar fracture toughness by a factor of ten and impact delamination energy by a factor of twenty compared to an unstitched laminate. Ballistic damage tolerance has increased by more than 40% compared to an advanced carbon fibre epoxy laminate of the first generation (Ciba T300/914) and is now comparable to a carbon fibre polyetheretherketon laminate (AS4/PEEK, ICI APC-2). Concerning impact damage tolerance the results are about the same. The width of ballistic damages of the stitched laminates is half that of comparable prepreg laminates. The energy needed for ballistic penetration of the stitched laminates is equal to that needed for prepreg laminates with a comparable lay-up. The report also reviews the comprehensive international efforts on stitching, especially those in the USA. To sum up, stitched laminates show outstanding damage tolerance, acceptable fatigue behaviour, and acceptable hot, wet performance. Stitching provides near net shape moulding of integral structures and accommodates lower cost fibres and resins. Furthermore it reduces the need for mechanical fasteners. For these reasons stitching is a potential breakthrough technology for composite primary structures. The very good result of our investigation is an incentive to go on with our work on stitching. A way is suggested how to choose an application to continue with. As an additional fibre technology for evaluation, 3-D braiding or 3-D weaving is further suggested. Laminates have been

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182