Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av reverberationsmodell med mätdata från Kalmarsund

Utvärdering av reverberationsmodell med mätdata från Kalmarsund Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordström Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 0
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-08-25
Rapportnummer: (FOA-R--95-00149-2.2)
Nyckelord Aktiv sonar, Reverberation, Bottenreverberation, Bakåtspridning, Bakåtspridningskoefficient
Sammanfattning Rapporten beskriver en modell för bestämning av spridningskoefficientens vinkelberoende, utifrån en uppmätt reverberationssignal, ljudhastighetsprofil, system- och bottendata. Den teoretiska modellen beskrivs samt hur den implementerats i ett datorprogram Under en vecka i maj 93 gjordes ett antal bottenreverberationsmätningar med en högfrekvent sonar i Kalmarsund, där bottenförhållandena är mycket gynnsamma för kalibreringsmätningar. Dessa mätvärden användes för att utvärdera modellen. Därutöver gjordes en statistisk studie av den uppmätta reverberationen. Mätningarna visar att även under de mycket kontrollerade bottenförhållanden som råder i Kalmarsund så får man stora avvikelser mellan mätningar utförda på samma plats vid olika tidpunkter. Dessa avvikelser beror dels på osäkerheter i positionering men framförallt på osäkerheter m a p ljudutbredning och bottenbeskaffenhet. Det får därför anses vara extremt svårt, om ens möjligt, att genomföra meningsfulla mätningar i mer komplexa miljöer med t ex kuperad botten.
Abstract This report describes a model for determination of the angular dependence of the scattering coefficient, from a measured reverberation signal, sound velocity profile, system and bottom data. The theoretical model is described and how it is implemented into a computer program. During a week in May 93 a series of bottom reverberation measurements was carried out using a high frequency sonar in Kalmarsund, where the bottom conditions are very favourable for calibration measurements. The measured data was used to evaluate the model. A statistical study on the measured data was also done. The measurements show, that even under such favourable conditions as those in Kalmarsund, there are large discrepancies between measurements taken at the same place at different occasions. These discrepancies are due partly to uncertainties in positioning but mainly to uncertainties regarding sound propagation and bottom characteristics. It seems therefore extremely difficult, if even possible, to be able to carry out meaningful measurements in more complex environments, e.g. broken bottom.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182