Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A model for simulation of hydroacoustical warfare, based on ray-theoretical modelling of the wave-field.

A model for simulation of hydroacoustical warfare, based on ray-theoretical modelling of the wave-field. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Slunga, Ragnar
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-07-04
Rapportnummer: (FOA-R--95-00163-2.2)
Nyckelord hydroakustik, motmedel, strålgång, simulering, modell
Sammanfattning Modellen har utvecklats för simulering av stridssituationer där en ubåt använder motmedel för att störa eller vilseleda aktiva sonarer. Verkan av olika störformer kan studeras med hänsyn till vågutbredning och målets reflekterande egenskaper. En aktör i en hydroakustisk stridssituation (t ex en torped) får sin information om målen från sina sonarer. Den allmänt använda sonarekvationen beaktar inte fullständigt den inom hydroakustiken så vanliga flervägsutbredningen. Simuleringsmodellen syntetiserar signalerna vid varje enskilt array-element i sonarerna. Genom detta kan "alla" aspekter rörande vågutbredningen (höga frekvenser) vid hydroakustiska stridssituationer inkluderas. På detta sätt kan enklare analys (sonarekvationen) kontrolleras. Modellen kan användas för att beräkna signalgenererat brus genom att en stokastiskt beskriven fördelning av spridare introduceras, för att studera effekten av olika brusgenereringar på den information som kan erhållas ur de olika aktörernas sonarer, m m. Alla dessa studier kan göras för olika vattendjup och olika hastighetsprofiler (årstider). Modellen är baserad på strålgångsmodellering av den hydroakustiska högfrekventa vågutbredningen. Idén är att syntetisera de fullständiga akustiska registreringarna vid varenda element i varje "array" ingående i scenariot. Detta innebär att också "array"-analysen inkluderas i modellen. Resultatpresentationerna görs i grafisk form: kartor som visar den information om omvärlden som kan extraheras ur de beräknade registreringarna vid varje mottagande "array". Modellanvändningen illustreras med ett exempel där de olika stegen och modellberäkningarna presenteras grafiskt. Detaljerna i kodningen och dataflödet ges i ett appendix. Möjliga och närliggande utvidgningar och förbättringar i denna första modellversion diskuteras också detaljerat.
Abstract The model has been developed of combat situations where a submarine uses underwater countermeasures to jam or conceive active sonars. The effect of different jamming wave forms can be studied with respect to wave propagation and scattering properties of the target. An actor in a hydroacoustical combat situation (for instance a torpedo) gets his information about the targets from the sonars. The widely used sonar equations etc are not detailed enough to evaluate the details of the strong multipathing normally observed in hydroacoustics. The present model synthesizes the signals received at every array element of the sonars. This means that "all" aspects of the high frequent hydroacoustical combat situation related to wave propagation is included. By this a check can be made that the simpler models (like sonar equation) is describing the reality. The model can be used to compute the signal generated noise (reverberations) by introducing a large number of scatterers (stochasticly described), to analyse the effect of different noise generators on the information that can be extracted by the different actors, etc. All such studies can be made for different water depths and different velocity profiles (season of the year). The model is based on ray-theoretical modelling of the hydroacoustic wave-field. The idea is to synthesize the complete signal time-series for every array element included in the scenario. This means that also the array analysis is included in the model. The presentations of the results are in graphical form: maps showing the information extracted from each receiving array. The use of the model is illustrated with an example where the different steps in the model calculations are presented graphically. The details of the coding and data flow are given in an appendix. Possible and natural ways of improving the present first version of the model are discussed in some detail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182