Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

System för upptäckt av ballistiska robotar.

System för upptäckt av ballistiska robotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf, Mylen Leif
Ort: Linköping
Sidor: 82
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--95-00168-9.4,3.3)
Nyckelord Early warning systems, ballistic missiles, international co-operation, satellites, radar, förvarningssystem, ballistiska robotar, internationellt samarbete, satelliter, 730, 720, 360, 511902
Sammanfattning Våren 1995 erhöll FOA ett utredningsuppdrag från försvarsdepartementet som skulle belysa dels utvecklingstendenser beträffande ballistiska robotar, dels troliga mål för dessa, samt föreslå olika metoder att skydda målen mot dessa vapensystem. Studien antog arbetsnamnet "Skydd mot ballistiska robotar", för att lämnas till Fö under hösten 1995. Föreliggande rapport, som har varit ett underlag i ovannämnda studie, bstår i princip av tre delar, där den första delen beskriver förvarnings- och inhämtningssystem som antingen är operativa eller under utveckling. Förmågan till upptäckt/detektering och följning av den ballistiska roboten i dess bana från uppskjutning till markdetonation beskrivs också. En del av rapporten berör vårt nuvarande luftbevakningssystems förmåga att upptäcka, mäta in och följa dessa ballistiska robotar. Slutligen innehåller rapporten tänkbara metoder för svenskt vidkommande för att kunna möta detta hot. Dessa metoder omfattar förvarning mot det ballistiska robothotet, förslag på egna underrättelsesystem för denna uppgift och frågan om svenskt deltagande i olika internationella samverksansprojekt. För att begränsa kostnaderna för Sverige för skydd mot anfallande ballistiska robotar är det nödvändigt att deltaga aktivt i olika samarbeten med europeiska länder och/eller USA/NATO. Detta gäller oberoende om det rör satellit-, flyg- eller markbaserade förvarningssystem. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt realistiskt att Sverige ensamt bygger upp ett heltäckande förvarningssystem mot ballistiska robotar uppskjutna från Ryssland, Mellersta Östern/Nordafrika eller andra presumtiva platser.
Abstract In the spring of 1995, National Defence Research Establishment (FOA) was commissioned by the Department of Defence to investigate trends concerning ballistic missiles, as well as likely targets for this type of threats, and to propose various methods to protect the targets against these weapons. The study was named "Protection agains ballistic missiles" (in Swedish) and will be delivered to the Swedish Department of Defence in the autumn of 1995. The present report,produced for the above mentioned study, consists of three principle parts. The first part describes early warning and intelligence systems (operational and under development), their capabilities to detect and track ballistic missiles in the trajectory from the launch site to the ground detonation area. The second part deals with our present air defence systems capability to detect and track these ballistic missiles. Finally, the report contains conceivable methods for Sweden of countering this threat. That includes early warning against the ballistic missile threat, proposals for our own intelligence systems and the question of our participation in international projects. In order to limit our costs for protection against attacking ballistic missiles, it is necessary to participate actively in various co-operations with European countries and/or the USA/NATO. This applies equally to our space-, air-, and ground based warning systems. Neither from a technical nor from an economical point of view it is possible for Sweden to build up its own complete warning system against ballistic missiles launched from Russia, the Middle East/North Africa or other conceivable sites.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182