Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Two Invariances Makes Real ESPRIT

Two Invariances Makes Real ESPRIT Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Robinson John W.C.
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-11-16
Rapportnummer: (FOA-R--95-00175-2.2)
Nyckelord bäringsestimering, signalunderrumsmetoder, ESPRIT
Sammanfattning En reellvärd version av ESPRITmetoden för bäring-(och frekvens-)estimering anvisas, benämnd Reell ESPRIT, vilken är baserad på en reellvärd signalmodell och en array med två spatiala och temporala invarianser. Med detta tillvägagångssätt eliminerar man det preliminära steget i standard ESPRITalgoritmen där komplexvärda signaler formas från reellvärda data via Hilberttransformering, och reell aritmetik kan användas överallt. Detta är av nytta i basbandsapplikationer av signalbehandling där annars Hilberttransformen, eller en approximation av densamma, antingen introducerar ett fel eller kräver mycket långa stationära datasegment. Speciellt i adaptiva applikationer kan det senare ej förväntas gälla och för sådana problem lämpar sig Reell ESPRIT väl. Det visas att Reell ESPRIT faller ut väl vid en jämförelse med standard (TLS)ESPRIT både vad gäller numerisk stabilitet och beräkningskomplexitet. Frågorna när och hur källkorrelationsmatrisen kan beräknas och arrayparametrarna identifieras behandlas också, och några nya observationer om ESPRITmetoder i allmänhet görs. Speciellt visas att subarrayerna inte behöver samplas simulant och att man kan ha fler signaler än sensorer. Dessutom, genom att också använda en skuggarray, en där ett annat värde på tidsfördröjningsparametern används, kan man lösa frekvens-bäringstvetydighetsproblemet i ett multifrekvens-smalbandsfall och därigenom återskapa de korrekta frekvens-bäringsparen. Vidare, i fallet med färgat brus kan problemen med en singulär bruskorrelationsmatris i de flesta fall undvikas, även för överlappande subarrayer. igenom
Abstract A real-valued version of the ESPRIT method for direction-of-arrival, or bearing, (and frequency) estimation is devised, called Real ESPRIT, which is based on a real-valued signal model and an array with two spatial and temporal invariances. With this approach one eliminates the preliminary stage in the standard ESPRIT algorithm where complex signals are formed from real-valued data by Hilbert transformation, and real arithmetic can beused throughout. This is useful in baseband signal processing applications where otherwise the Hilbert transform, or an approximation thereof, either introduces an error or requires very long stationary data records. In particular in adaptive applications the latter cannot be assumed to exist however, and for such problems Real ESPRIT is well-suited. It is shown that Real ESPRIT compares favourably with the standard (TLS)formulation of ESPRIT both in numerical stability and computational complexity. The questions of when and how the source correlation matrix can be calculated and the array parameters be identified are also treated, and some new observations concerning ESPRIT methods are made. In particular it is shown that the subarrays need not be sampled simultaneously and one can have more signals than sensors. Moreover, by also employing a shadow array, with a different value of the time delay parameter, one can solve the frequency-bearing ambiguity problem in a multifrequency narrow-band case and thus recover the correct frequency-bearing pairs. Further, in the case of colored noise the problem with a singular noise correlation matrix can in most cases be avoided, even for overlapping subarrays, by the special way of exploiting the invariances used in Real ESPRIT.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182