Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Livsmedelsfunktionens behov av beredskapsåtgärder mot kemiska stridsmedel.

Livsmedelsfunktionens behov av beredskapsåtgärder mot kemiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Cassel Gudrun, Berglind Rune
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-01
Rapportnummer: (FOA-R--95-00181-4.6)
Nyckelord food production, contamination, chemical weapons, kemiska stridsmedel, c-hotbild
Sammanfattning Något direkt C-hot finns inte mot livsmedelsfunktionen utan den kan drabbas indirekt vid angrepp mot närliggande angreppspunkter. Om livsmedel av misstag skulle exponeras för kemiska stridsmedel skall dessa kunna analyseras. Vad som i övrigt kan påpekas är att känsligheten inom livsmedelsproduktionen ökar eftersom tillverkningen koncentrerats till ett fåtal fabriker i landet. Några större akuta problem bör inte funktionen "Livsmedelsförsörjning" drabbas av vid rådande C-hotbild. Analysverksamheten bör dock vara utbyggd och planerad för att kunna analysera och utvärdera eventuella skadliga effekter av kontaminering med kemiska stridsmedel, t.ex. vid kött- och mejeriproduktion. Vi bedömer det sannolikt att kemiska stridsmedel efter beläggning av ett oljeväxtfält kan utgöra en hälsorisk även om lång tid förflutit mellan utspridningen och skörden av fröna och utvinningen av olja ur dessa. Det behövs fördjupade studier på långsiktiga effekter av kemiska stridsmedel på grödor och animalieprodukter för att kunna fastställa vad som sker med dessa efter ett anfall med kemiska stridsmedel. Effekter på långsiktiga processer i mark, vegetation och djur har ej studerats närmare.
Abstract There is no direct chemical threat against the food producing secotr of the society. It may, however, be affected by indirect means from nearby attacks. It must therefor be possible to analyse food exposed to chemical weapons. Further on, the susceptability of the food industry is increasing since the production is concentrated to fewer facilities. The food industry as a whole should not be acutely affected according to the existing chemical threat. However, the buld up of chemical analytical capacity and planning for analysing of possible harmful effect of contramination of chemical weapons to meat and dairy production should continue. It is to be considered, that chemical weapons used on oil crops may be a health risk, although ample time may have elapsed between the dispersion, the harvest and extraction of seed. More thorough studies on long-term effects of chemical weapons on crop and animal products are necessary to elucidate what happens after an attack from chemical weapons. No detailed studies on the effects of long-term processes in land, vegetation and animal exists today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182