Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kanalmodeller för bredbandig HF-kommunikation.

Kanalmodeller för bredbandig HF-kommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Norberg Lotta
Ort: Linköping
Sidor: 62
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-12-22
Rapportnummer: (FOA-R--95-00182-3.5)
Nyckelord HF, channel model, sech2-model, model bandwidth, wideband model, shortwave, kanalmodell, modellbandbredd, tvåstrålemodell, kortvåg, 547514, 720
Sammanfattning Långväga kommunikation inom HF-området grundar sig på reflexion i jonosfären. HF-kanalen (3-30 MHz) drabbas ofta, framförallt på våra breddgrader, av många typer av störningar vilket gör det svårt att jämföra kommunikationssystem under likartade förhållanden. Det finns därför behov av bredbandiga modeller av HF-kanalen. Rapporten beskriver framtagningen av överföringsfunktionen och det tillhörande impulssvaret för kanalen. Som utgångspunkt har vi en enkel analytisk modell av ett jonosfärskikt. Jonosfären ändras hela tiden, vilket i modellen innebär att vi får många möjliga parameteruppsättningar. Vi har föreslagit några uppsättningar av parametrar som beskriver ofta förekommmande jonosfärssituationer. Vi har dessutom undersökt hur bredbandiga modellerna är och konstaterat att bandbredden beror på hur modellparametrarna är valda; vi har tittat på två mycket vanliga jonosfärskikt och utrett bredbandigheten hos dessa. Ett högt, relativt tunt jonosfärskikt (F-skiktet) har modellbandbredden ca 250 kHz medan ett lågt, tunt skikt (det sporadiska E-skiktet) har modellbandbredden 1 MHz.
Abstract Long distance communication based on high frequencies (HF) often relies on reflexion in the ionosphere. The HF channel (3-30 MHz) can vary heavily (especially on Scandinavian latitudes). To be able to compare different wideband communication systems under the same conditions there is a need for a wideband channel model. In this report we have proposed a transfer function and a corresponding impulse response for the HF-channel. As a starting point, we have used a simple analytical model of an ionospheric layer. Due to ionospheric movements, the model parameters can take many possible values. We have suggested a test sequence with parameter values from frequently found ionospheric conditions. We have also investigated the bandwidth of the models. It turned out that the bandwidth is dependent on the chosen parameters, so we decided to investigate two very common layers. A high, relatively thin layer (the F-layer) has a bandwidth of approximately 250 KHz while a low, very thin layer (sporadic E) has a bandwidth of approximately 1 MHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182