Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kurtosis estimation in the frequency domain used in multipath detection.

Kurtosis estimation in the frequency domain used in multipath detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindquist Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-24
Rapportnummer: (FOA-R--95-00188-2.2)
Nyckelord Flervägsutbredning, Kurtosis, Cepstrum, Passiv sonar, Array-processering, Grunda vatten, Multipath, Shallow water
Sammanfattning Syftet med rapporten är att påvisa fördelarna med att använda kurtosis i frekvensdomänen som ett hjälpmedel vid detektion av flervägsutbredning. Kurtosis definieras som fjärdemomentet normaliserat med andra-momentet i kvadrat. Det skattade kurtosisvärdet används tillsammans med ett skattat effektspektrum i den analys som presenteras. Undersökningen är begr nsad till smalbandiga stationära signaler i grunda vatten. Både simulerade och verkliga data analyseras. Grundbegreppen i array-signalbehandling och teorier för att modellera en komplicerad undervattensmiljö presenteras ytligt i rapporten. En multiplikativ modell i tidsplanet används vid utvärderingen. I ett framtida passivt sonar-system så är graden av flervägsutbredning mycket viktig att detektera, därför att då kan ett beslut fattas om den uppsamlade datamängden behöver förbehandlas med någon utjämningsteknik eller inte. Rapporten är ett examensarbete utfört vid FOA för Linköpings universitet.
Abstract This study aims to show the potential of using the frequeney domain kurtosis estimate, in conjunction with the conventional power spectrum estimate, as a tool in detecting severe multipath interference. Only narrowband continuous wave cw-signals in shallow water are taken in to consideration. Both simulated and real data recordings from a controlled field experiment are evaluated. The basic concepts in array signal processing in an underwater environment are presented. Theories of modeling an underwater environment as a sound wave propagation media are discussed. A multiplicative model with additive noise is used. In a future passive sonar system, estimation of the degree of multipath is preferable, in order to decide if it is necessary to apply different pre-processing techniques or not to the received data. This report is the final project in a Master of Science degree at the Linköping Institute of Technology Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182