Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den mänskliga intelligensen och informationsteknologin: Ett behov av balans.

Den mänskliga intelligensen och informationsteknologin: Ett behov av balans. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Irma
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-29
Rapportnummer: (FOA-R--95-00191-5.2)
Nyckelord IT, kognition, organisation, struktur, IT, cognition, organisation, structure, 500, 545520
Sammanfattning I uppsatsen behandlas människans position på det informationsteknologiska (IT) området. Människans kognitiva och biologiska intelligens relateras mot de krav och förutsättningar som genereras via de olika perspektiv (uppgift, design, process) utifrån vilka arbetsplatser vanligen struktureras, samt mot de krav och förutsättningar som ny teknologi skapar. Dessa perspektiv är hierarkiskt ordnade och kan sägas återspegla en organisations utvecklingsnivå. Människan, som har utvecklats till en generalist i variationsrika, tvetydiga och mångfacetterade miljöer, tvingas, i det moderna samhället, att utvecklas till en specialist och att agera i, för hennes sensoriska förutsättningar, informationstorftiga miljöer. Detta gör henne sårbar. Ett av de mest påtagliga problemen med dagens IT är att den trots sin enorma kapacitet att insamla, överföra och presentera data, ofta producerar påtagligt lite information och mening. Den information som kommer till en individs medvetande förutsätter två villkor: överraskning och bortgallring av kunskap. Eftersom kommunikation via en rad IT hjälpmedel bygger på entydlighet och bortgallring av kunskap utförd av andra än informationsmottagare, blir de mottagna data fattiga på både information och mening. Detta och andra relaterade problem diskuteras och sammanfattas i några angelägna forskningsbehov.
Abstract The human position in the area of information technology (M is discussed The cognitive and biological intelligence of human beings is contrasted against the requirements and conditions generated by the perspective (task, design, process) through which the working place is structured, as well as against the requirements and conditions created by new technology. These perspectives follow a hierarchical order and also reflect the developmental state of an organisation. Human beings, using their unique ability to perform their best when confronted by variety, ambiguity and manifold, are more and more forced to develop specialist knowledge and act in information poor environments. This makes the human beings vulnerable. One of the major problems with IT facilities is that they, despite the enormous capacity of collecting, Transfering and presenting data, too often produce little information and meaning. To be conscious, information has to satisfy two conditions: surprise and sorted away knowledge. Because communication through many IT facilities presupposes unambiguity and the knowledge being sorted by others than the receiver of information, the received data lacks often in informational content and meaning. These and related problems are discussed and summarized in some important research needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182