Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Damping, dynamic and ballistic behaviour of a CuZnAl shape memory alloy

Damping, dynamic and ballistic behaviour of a CuZnAl shape memory alloy Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ragnarsson Krister
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--95-00195-2.4)
Nyckelord Fornminnesmetaller, CuZnAl, Ballistisk, Hög töjningshastighet, Dynamiska egenskaper, Dämpning
Sammanfattning Det dynamiska, dämpnings och ballistiska uppträdandet hos en ternär 70.4Cu18.9Zn9.0Al minnesmetall har undersökts, diskuterats, samt utvärderats i denna rapport. Några fundamentala teorier rörande minnesmetaller och dämpningsrelaterade fenomen presenteras också, däribland minneseffekt, pseudo- och superelasticitet, värmehandling, metoder för att mäta modaldämpning, dämpningsmekanismer, samt HIDAMETS. De experimentella undersökningarna omfattar karaktärisering av materialet, elastisk vågpropagering genom en lång stång, mekanisk provning vid kvasistatisk (10-2s-1), intermediär (4s-1), och hög (400s-1) töjningshastighet, lågfrekvens mekanisk cykling vid 0,1-2 Hz, och slutligen ballistisk provning av 1, 2 resp 3 staplade plåtar, vilka blev beskjutna med små NATO standard splitter. Några av de erhållna resultaten var att legeringen uppvisar hög dämpningskapacitet, upp till 9% specifik dämpningskapacitet under vissa förhållanden. Dämpningskapaciteten kopplad till den töjningsinducerade martensittransformationen är linjärt proportionell mot toppvärdestöjningen tills glidning inträffar. Flytspänningen ökar något med ökande töjningshastighet. Brottförlängningen är nära relaterad till brottypen, där undertryckande av interkristallint brott gynnar en längre brottförlängning. En utvärdering av den ballistiska provningen utfördes också. Resultaten från denna indikerar att legeringen inte uppvisar några överlägsna ballistiska egenskaper i jämförelse med stål.
Abstract The dynamic, damping and ballistic behaviour of a ternary 70.4Cu18.9Zn9.0Al shape memory alloy has been investigated, discussed and reviewed within this report. Some fundamental theories concerning shape memory alloys and damping-related phenomena are also presented, including shape memory effect, pseudo- and super-elasticity, heattreatment, modal damping measurement methods, damping mechanisms and HIDAMENTS. The experimental investigations include material characterisation, elastic wave propagation testing of a semi-infinite rod, mechanical testing at quasistatic (10-2s-1), intermediate (4s-1), and high (400s-1) strain rates, low frequency mechanical cycling at 0.1-2 Hz, and finally ballistic testing of 1, 2 and 3 stacked plates shot at with a small NATO standard steelsplinter. Some of the results obtained show that the alloy exhibits high damping capacity, up to 9% specific damping capacity under certain circumstances. The damping capacity associated with the stress-induced martensite transformation is linearly proportional to the peak strain until slip occurs. The yield stress slightly increases with increasing strain rate. The fracture elongation is closely related to the type of fracture, where suppressing intergranular fracture favours a greater fracture elongation. An evaluation of the ballistic testing was also made. The results indicate that the alloy does not exhibit any superior ballistic properties in comparison to armour steel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182