Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Performance of coherent and direct detection laser radars for hard target applications.

Performance of coherent and direct detection laser radars for hard target applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-12-21
Rapportnummer: (FOA-R--95-00197-3.1)
Nyckelord laser radar, range finder, atmosphere, target reflectivity, background, laserradar, laseravståndsmätare, atmosfär, målreflektion, bakgrundsreflektion, 543320, 320
Sammanfattning Rapporten baseras på ett konferensbidrag vid "Coherent laser radar topical meeting" in Keystone, USA juli 1995. Vi har undersökt prestanda för laser radar mot hårda mål. Både direkt och koherent detekterande system har behandlats. Systemexempel för avståndsmätning, målavbildning och hinderindikering/terrängföljning analyserades. Parametervariationer frånsett systemmässiga inkluderade mål/bakgrundskarakteristik, atmosfärens dämpning och turbulens. Resultaten visade att mycket långa räckvidder kunde erhållas med koherenta system, speciellt under sommarperioden vilken i våra data innefattade mycket flera tillfällen med god sikt jämfört med vinterperioden. Den optimala våglängden i våra exempel var 4,64 ?m på grund av den mycket låga gasabsorptionen, den låga aerosoldämpningen och det begränsade turbulensinflytandet. Detta gällde för båda detektionsmoderna. Bakgrunds- och måldata indikerade högre reflektivitet i 2-5 ?m området, vilket hittills är ganska oexploaterat för hårdmålstillämpningar. Den stora reduktion i prestanda för korta våglängder under hög turbulens favoriserar snedbanetillämpningar för att reducera turbulensinflytandet för taktiska avstånd. Det "nya" våglängdsområdet 2-5 ?m, som kommer att vara tillgängligt med diodpumpade lasrar utnyttjande optisk parametrisk förstärkning (OPO), visar potential för långräckviddiga lasersystem, speciellt de som utnyttjar koherent detektion. Detta våglängdsområde är även gynnsamt ur mål/bakgrundssynpunkt. För omedelbar doppleravkänning och /mycket/ långräckviddiga tillämpningar är de koherenta systemen det enda valet, annars är direktdetekterande system det naturliga valet för taktiska tillämpningar.
Abstract This report is based on a conference presentation at the Coherent Laser Radar Topical Meeting at Keystone USA, July 1995. We have investigated the performance for hard target laser radars using either direct or coherent detection. System examples for range finding, target imaging and obstacle avoidance/terrain following were analysed. Parameter variations beside the system parameters included target/background characteristics, atmospheric attenuation and turbulence. The results showed that very long ranges could be achieved with coherent systems especially during summer conditions which had many more high visibility days than our winter data. The optimum wavelength in our examples was found to be at 4,64 ?m primarily due to the very low gas absorpation, low aerosol attenuation and limited turbulence influence. This was true for both detection modes. The background and target data also indicated higher reflectivity in the 2-5 ?m region which is rather unexplored for hard target applications so far. The large reduction in performance for short wavelength coherent systems during high turbulence favours slant range applications to reduce turbulence influence for tactical ranges. In summary, the "new" wavelength region 2-5 ?m which will soon be available from diode pumped solid state lasers using optical parametric amplifiers (OPO) shows promise for having long range laser radar performance especially for coherent systems. This wavelength region also has the potential of favourable target/backgrounds for laser applications. For instantaneous Doppler sensing and /very/ long range applications the coherent systems are the only choice, otherwise direct detection systems will be the natural choice for tactical applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182