Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armerade betongplattor utsatta för markstötvågsbelastning.

Armerade betongplattor utsatta för markstötvågsbelastning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 89
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00199-6.0)
Nyckelord markstötvågsbelastning, nedgrävda konstruktioner, armerad betong
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från experimentella och teoretiska undersökningar då betongplattor utsattes för markstötvågsbelastning. Armerade betongplattor med varierad styvhet belastades med markstötvåg från i mark detonerade laddningar. Intresset har koncentrerats dels på den ostörda stötvågen som genererats i marken och dels då denna belastar konstruktionen. För att analysera de experimentella resultaten härleddes enkla approximativa formler för beräkning av plattornas hastighet, deformation samt den belastande tryck- och impulslasten. Dessa formler baseras på Drake-Little´s semi-empiriska formel för beräkning av den ostörda markstötvågen. En jämförelse mellan de registrerade och de beräknade markspänningarna med hjälp av Drake-Little´s formel visar mycket god överensstämmelse då laddningsavstånden är korta men graden av överensstämmelse minskar successivt med ökat laddningsavstånd. En jämförelse mellan de experimentella och de teoretiska resultaten, beräknade med hjälp av de härledda formlerna, visar, vad konstruktionens hastighet och deformation beträffar, att överensstämmelsen är mycket god. Överensstämmelsen mellan teori och experiment är god för tryck- och impulslasten vid korta laddningsavstånd men blir sämre då avståndet ökar. Resultaten från undersökningen indikerar att de framtagna approximativa formlerna ger relativt sett tillfredsställande resultat vid analys av markstötvågsbelastade konstruktioner.
Abstract Results from experimental ands theoretical investigations of ground shock loading on concrete plates are presented in this report. Steel reinforced concrete plates with different stiffness were subjected to ground shock from buried explosives. Both the free field behaviour and the interaction with the structure have been studied. Simple equations were derived to analyse results from experiments, considering deformations and velocity of concrete plates as well as pressure and impulse loading on the structure. These expressions are based on Drake-Little´s semi empirical equations of the behaviour of free field ground shock propagation. Acomparison between the measured and the calculated values for the free field pressure shows a good agreement when the distance to the charge is short, but with increased distance to the charge there is a less agreement between measured and calculated values. The behaviour of the structure also shows a very good agreement with the theoretical results for velocity and deformation of the structure. The pressure and the impulse loading show a good agreement with the calculated results, although the agreement decreases with increased distance to the charge. The results indicate that the derived equations give satisfactory results for the analysis of a buried reinforced concrete structure subjected to ground shock.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182