Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Några styrlagar för målsökande missiler vid målundanmanöver - en robusthetsstudie

Några styrlagar för målsökande missiler vid målundanmanöver - en robusthetsstudie Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kerakos Remon
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--95-00201-2.1)
Nyckelord Missil, Robot, Styrdynamik, Målundanmanöver, Syftbäringsstyrning, Optimal, Styrning, Bomavstånd
Sammanfattning Målsökande robotar har under flera decennier använt syftbäringsstyrning för slutfasstyrningen mot målet. Syftbäringsstyrning ger trots sin enkelhet goda träffprestanda i de flesta fall. I vissa situationer, t ex i kurvstrid, finns dock behov av styrlagar med bättre prestanda mot manövrerade mål. Dessa mer avancerade styrlagar kräver mer information, bl a om målets rörelse, och kan därigenom bli känsliga för felaktigheter i den utnyttjade informationen. I denna rapport, som är ett examensarbete för civilingenjörsexamen vid LiTH, studeras robusthetsegenskaperna hos två avancerade varianter av syftbäringsstyrning: 1. Utökad syftbäringsstyrning - utöver den information som syftbäringsstyrning använder behövs här information om målets manöver. 2. Optimal styrning - utöver den information som syftbäringsstyrning använder behövs här information om målets manöver, robotens styrdynamik samt tiden till träff (time-to-go). Arbetet, som har utförts m h a en simuleringsmodell skriven i Matlab visar att: Utökad syftbäringsstyrning ger, jämfört med vanlig syftbäringsstyrning, förbättrade pprestanda främst i närzonen. Utökad syftbäringsstyrning är känslig för överskattning av målets acceleration. Känsligheten för underskattning av målets acceleration är emellertid liten. Optimal styrning är okänslig för felaktigheter i skattningen av målets acceleration och av robotens dynamik. Optimal styrning är känslig för felaktigheter i skattningen av time-to-go, speciellt för bias. Resultaten tyder på att utökad syftbäringsstyrning kan vara intressant för bl a korträckviddiga jaktrobotar.
Abstract Homing missiles have for many decades used proportional navigation in the terminal guidance phase. Proportional navigation gives good performance in most situations. In some situations, e g dogfights, there is, however, a need for guidance laws offering better performance against man¦uvering targets. The more sophisticated guidance laws require more information, e g regarding target man¦uvres, and are thus more sensitive to errors in the required information. In this report, which is a thesis for an MSEE degree from Linköping University, the robustness properties of two more sofisticated guidance laws are studied: 1. Augmented proportional navigation, which uses information about the target man¦uvre. 2. Optimal guidance, which uses information about the target man¦uvre, the system dynamics, and the time-to-go. The simulations, which were carried out in Matlab, show that: ? Argumented proportional navigation offers better performance than regular proportional navigation, especially at close range. ? Augmented proportional navigation is sensitive to overestimations of the target acceleration. The sensitivity to underestimations of the target acceleration is, however, small. ? Optimal guidance is insensitive to errors in the estimate of the target acceleration and of the system dynamics. ? Optimal guidance is sensitive to errors in the estimate of time-to-go, especially to bias. The results indicate that augmented proportional navigation is of interest for short range air-to-air missiles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182