Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Point reflector model for the simulation of radar target glint and doppler phenomena.

Point reflector model for the simulation of radar target glint and doppler phenomena. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grubeck Hans
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-23
Rapportnummer: (FOA-R--95-00207-3.3)
Nyckelord radar, glint, point reflector, instantaneous radar centre of reflection, doppler, punktreflektormodell, momentant reflektionscentrum, 340, 543383
Sammanfattning Denna rapport beskriver matematiken bakom en radarmodell för simulering av glint och dopplerfenomen. Glint (glittring) utgör ett oönskat fenomen, som innebär, att den av en radar uppfattade målriktningen fluktuerar vid följning av ett sammansatt mål.Detta stör följningen. Dopplerförskjutningen avser frekvensändringen av en radarvåg vid reflektion mot ett rörligt radarmål och kan utnyttjas av moderna s k koherenta radarsystem för hastighetsbestämning. Modellen simulerar ett tredimensionellt rum innehållande en fast kropp av punkt spridande reflektorer (målet) och en mätpunkt (radarn). Målet och radarn kan röra sig fritt i rummet oberoende av varandra. Beskrivningen av målets och radarns rörelse görs med ett antal koordinatsystem, vilka redovisas i rapporten. Matematiken bakom glint- och dopplerinformation härleds för två olika antaganden. Dessa är: 1. Avståndet mellan radarn och målet har inte någon påverkan på amplituden hos den reflekterade radarsignalen. Avståndet hinner inte ändras, då signalen färdas sträckan radar-mål-radar. 2. Amplituderna hos de reflekterade radarsignalerna har ett avståndsberoende, där avståndet är det mellan respektive reflektor och radarn. Avstånden hinner ändras, då signalen färdas sträckan radar-mål-radar. Några enkla simuleringar finns som exemplifiering. Ett simuleringsverktyg finns tillgängligt för intresserade användare inom FOA och syftet med denna rapport är att nå ut till dessa. Verktyget är också öppet för modifieringar. Programmet är skrivet i MATLAB Simulink. Verktyget är tillverkat för att på ett enkelt sätt kunna studera ett utbrett måls glint- och doppleregenskaper.
Abstract This report describes the mathematics of a radar model for the simulation of glint and doppler phenomena. Glint is an unwanted phenomenon, which detoriates radar tracking performance. The term denotes a fluctuation of the target direction, experienced by a radar, tracking a complex target. Doppler shift refers to the frequency change of a radar wave, due to the reflection against a moving target. It can be used by modern so-called coherent radar systems for velocity determination. A three-dimensional space is modelled, containing a rigid body of point scattering reflectors (the target) and a point of measuring (the radar). The target and the radar can move freely and independently in the space. The movement of the target and the radar is described with a number of co-ordinate systems, which are presented in this report. The mathematics of glint and doppler information is derived according to two different assumptions. These are: 1. The range between the radar and the target has no influence on the amplitude of the received radar signal. The range does not change during the propagation radar-target-radar. 2. The amplitudes of the received signals have a reflector-radar range dependence. The ranges change during the propagation radar-target-radar. Some simple simulations are presented in this report. A simulation tool is available for interested users and the purpose of this report is to announce its existence. It can be modified to suit a specific application. The program is written in MATLAB Simulink. The tool is designed for the study of extended radar target glint and doppler phenomena.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182