Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The reduced monostatic point relector model for hardware-in the loop-simulation.

The reduced monostatic point relector model for hardware-in the loop-simulation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grubeck Hans
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-24
Rapportnummer: (FOA-R--95-00208-3.3)
Nyckelord punktreflektor, HWIL, hårdvara i loopen, simulering, monostatisk, ISAR, radar, point scatterer, point reflector, HWIL, hardware-in-the-loop-simulation, monostatic, 360, 543383
Sammanfattning I denna rapport presenteras en metod för att reducera antalet punktreflektorer (PR-er) i en punktreflektormodell (PRM) av ett radarmål. Med denna metod reduceras antalet PR-er i den ursprungliga PRM-en på ett sådant sätt att modellen bibehåller sina egenskaper vad gäller den komplexa enveloppen (enveloppegenskaper) och egenskaper vad gäller riktningen för effektflödet (effektriktningsegenskaper). Detta betyder att modellen bör inom ett område i rummet samt inom ett viss frekvensområde kunna återskapa den reflekterade signalen med rätt amplitud och fas samt återskapa riktningen till momentana reflektionscentrum. Detta görs genom att den urpsrungliga delas in i mindre geometriska delområden av PR-er. PR-erna i varje delområde ersätts sedan av endast en PR, med egenskaper sådana att den kan ersätta bidraget från delområdet till den ursprungliga PRM-ens envelopp- och effektriktningsegenskaper. På detta sätt erhålls en PRM, beroende av frekvens, avstånd samt aspektvinkel. En härledning görs också för fallet då delområdena utgörs av fuzzymängder. Ett mål med den matematiska utvecklingen av reduceringsmetoden är att erhålla en mjukt varierande PRM. Då detta gäller kan den reducerade modellen bestämmas för ett antal aspektpunkter och frekvenser och p g a mjukheten interpoleras fram i de mellanliggande aspektpunkterna och frekvenserna (även extrapoleras) eller anpassas med någon annan funktion, t ex med neurala nätverk. Den reducerade mod ellen med ovanstående anpassning implementeras i hårdvaran till simulatorn. Viktigt är att svaga PR-er i den reducerade PRM-en kan sättas till noll för vissa aspektpunkter och frekvenser, vilket ger ytterligare reduktion av modellen. Därför är denna metod effektiv, då den ursprungliga PRM-en består av ett litet antal små reflekterande områden. Denna modelleringstyp är lämpad för simuleringar med hårdvara i loopen, t ex simuleringar av radarmål, då krav ställs på snabba beräkningar och litet minnesutrymme.
Abstract In this report a method is proposed for reducing the number of point reflectors (PRs) in a point reflector model (PRM) of a radar target. With this method the number of PRs in the original PRM is reduced with a minimum effect on the model properties of the complex envelope (envelope properties) and properties of the direction of the power flow (power flow properties). This means that the model should be able to recreate the reflected signal with the right amplitude and phase in an area in space and in a frequency domain and recreate the direction to the instantaneous centre of reflectivity. This is done by partitioning the PRM into small geometrical subsets of PRs. The PRs in each subset is then replaced by only one PR, which can represent the contributions from the subset to the envelope and power flow properties of the original PRM. With this procedure a PRM, dependent on frequency, distance and aspect angle is obtained. The derivation is also made for a fuzzy set partitioning of the PRM. One goal in the mathematical development of the reduction method is to receive a smooth variation in the reduced PRM. If so, the reduced model can then be determined for a finite number of aspect points and frequencies and then be interpolated in the intermediate aspect points and frequencies (and even extrapolated) or be adapted by some other type of function, e.g. neural networks. An important aspect is that weak PRs in the reduced PRM can be set to zero for some aspect points and frequencies, which gives further reduction of the model. Therefore, the method is efficient when the original PRM consists of a few small centres of reflectivity. This modelling technique is suitable for Hardware-In-the-Loop-Simulation (HWIL-simulation), e.g. of radar targets, where fast computation and limited storage are required.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182