Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dopplerradar för ytterballistiska mätningar, översikt av mätförmåga och analysmöjligheter samt förslag till utveckling

Dopplerradar för ytterballistiska mätningar, översikt av mätförmåga och analysmöjligheter samt förslag till utveckling Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andreasson Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--96-00215-2.1)
Nyckelord Dopplerradar, Ytterballistisk mätning, Skattning av motståndskoefficient CD, Skattning av drivkraft, Skattning av mynningshastighet, Modified point mass trajectory model (MPMTM)
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av dopplerradarsystem för ytterballistiska mätningar. Den behandlar, i huvudsak kvalitativt, de vanliga kommersiellt tillgängliga systemens egenskaper. Få kvantitativa uppgifter förekommer, för sådana hänvisas till respektive tillverkares specifikationer. Ett antal uppslag där det bedöms fruktbart att arbeta vidare ges också. Kapitlet 2 Dopplerradar är en ytlig introduktion till funktionen och användningen av dopplerradar vid ytterballistiska mätningar. Gränsen mellan själva mätningen och den efterföljande analysen av mätdata är inte helt skarp, varför kapitel 3 Mätförmåga hos befintliga system och 4 Analysmöjligheter för befintliga system överlappar varandra något. De båda kapitlen går mer i detalj in på vad som är kvalitativt möjligt att mäta samt vilka förutsättningar som gäller för analysen och hur den kan genomföras. Under rubriken 5 Utvecklingsförslag redovisas några områden där fortsatta insatser kan göras. De olika punkterna är lämpade för olika insatser att arbeta med. Inom några områden har en del arbete redan utförts, vilket refereras till. Färgtäthetsdiagrammen som alternativ till vattenfallsdiagram i avsnittet 5.2.1 och Extrapolationsmetoden för V0 i avsnittet 5.3.1 är eget arbete utfört parallellt med skrivandet av rapporten.
Abstract The report gives a survey of Doppler radar systems for exterior ballistics measurements. Commercially available systems are treated but primarily as to their qualitative properties. Few quantitative data are given and the reader is referred to the specifications given by each manufacturer. A number of ideas are given about possibly fruitful further work. The chapter 2 Doppler Radar introduces the basic principles for the use of Doppler radar for exterior ballistics measurements. The division between measurement and the subsequent data processing is not strict which is why the chapters 3 Measurement Capabilities of Existing Systems and 4 Possibilities of Data Processing for Existing Systems partially overlap. These chapters treat in more detail what is qualitativly possible to measure and conditions required for the data processing and how this can be carried out. Under the heading 5 Proposed Developments a number of topics are given that are suitable for continued work. These cover a wide range of techniques and require different professional skills to be accomplished. References are made to the areas where work has been done. Sections 5.2.1 Color Density Plots as an Alernative to Waterfall Plots and 5.3.1 A Method for Extrapolation of Muzzle Velocity present work performed by the author during the writing of this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182