Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrbara material: Ledande polymerer i radarabsorberande kompositer.

Styrbara material: Ledande polymerer i radarabsorberande kompositer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dickman Ola, Larsson Fritz, Lindersson Kjell, Ousbäck Jan-Olof, Wernlund Lars-David
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-13
Rapportnummer: (FOA-R--96-00231-2.4)
Nyckelord Polypyrrol, Radarabsorption, Komposit, Tillverkningsteknik
Sammanfattning För att signaturanpassa en vapenplattform till olika bakgrunder bör material med styrbara egenskaper användas. Ledningsförmågan hos vissa polymerer är möjlig att variera genom att tillsätta eller ta bort s k dopämnen. Detta öppnar möjligheter att styra ett materials radarabsorberande förmåga. I litteraturen (främst från England och USA) har resultat redovisats som tyder på att det har lyckats men, pga sekretess finns inga uppgifter om hur detta sker. Vi har bäddat in en kommersiellt tillgänglig inherent ledande polymer (polypyrrol) i en lastbärande komposit och karaktäriserat kompositens elektriska egenskaper. En vid FOA utvecklad modell för beräkning av radarreklektion ger resultat som överensstämmer med beräkningar redovisade i litteraturen. Genom att variera en av modellens parametrar kan radarabsorptionsförmågans frekvensberoende styras, vilket innebär att vi kan fastställa de krav som måste ställas på materialets elektriska egenskaper. Polypyrrolvävens (PPy) ledningsförmåga är opåverkad vid inbäddning i härdplast med låg härdtemperatur. Plasten skyddar PPy mot syre och fukt och kompositen kan utsättas för böjning och vridning utan att ledningsförmågan varierar. Ledningsförmågan ökade med ökande temperatur. Denna effekt skulle kunna användas för att förflytta absorptionstoppens läge med avseende på frekvensen i typiska radarabsorberande strukturer som "Salisbury screen" eller Jaumann absorbent". Det är dock mindre lämpligt ur stabilitetssynpunkt eftersom termisk cykling upp 100°C försämrade ledningsförmågan. Det är möjligt att ansluta en inbäddad polypyrrolväv till en yttre strömkälla. Detta kan i ett senare skede av projektet utnyttjas för att styra en komposits radarabsorption.
Abstract The conductivity of some polymers can be varied with the concentration of doping molecules. This makes it possible to develop dynamically adaptive radar absorbing materials. In the literature (UK, USA) results have been published which indicate that this has been done, but there is no specification of how the material was produced. In this report we have studied the possibilities to embedd a commersially available intrinsically conducting polymer (polypyrrole) in a composite material and characterized the electrical properties of the material. A model for calculation of radar absorptance was developed and results agreeing with results from the literature were obtained. By varying one of the parameters in the model the radar absorptance was varied. The conductivity of the polypyrrole (PPy) was unaffected by embedding in a thermoset matrix with low curing temperature. The matrix will protect PPy from oxygen and moisture and the composite could be bent and twisted without affecting the conductivity. The conductivity increased with increasing temperature. This effect may be used to move the absorption peak in a Salisbury screen or Jaumann absorber. This is however not practical since degradation at elevated temperature will affect the conductivity. It was possible to attach an embedded PPy coated textile to an external power supply. This may later be used to dynamically vary the radar absorptance of a composite.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182