Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Measurements of noise and signal-to-noise ratio for a coherent semiconductor laser radar.

Measurements of noise and signal-to-noise ratio for a coherent semiconductor laser radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Letalick Dietmar, Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-05-09
Rapportnummer: (FOA-R--96-00234-3.1)
Nyckelord Coherent laser radar, semiconductor laser, noise, sinal-to-noise ratio, homodyne efficiency, koherent laserradar, halvledarlaser, brus, signal-brusförhållande, homodyneffektivitet
Sammanfattning En koherent laserradar (ladar) baserad på en halvledarlaser har konstruerats och byggts. Ett system av detta slag kan ha många viktiga fördelar jämfört med existerande laserradarsystem, t ex litenhet, robusthet och låg kostnad. Detta kan medföra att många typer av militära plattformar kan utnyttja potenialen i en koherent ladar, t ex för avståndsmätning och vindmätning. Prestandan, t ex räckvidd vid avståndsmätning, bestäms av ett flertal faktorer, av vilka en är busnivån hos systemet. Därför har mätningar av olika bruseffekter, t ex hagelbrus och förstärkarbus, från detektorenheten genomförts. De uppmätta värdena stämmer väl överens med beräknade värden. Dessutom har signal-brusförhållanden uppmätts, med en roterande sandblästrad aluminiumskiva som mål, samt beräknats. Effekten av signal-brusförhållandet av signalspektrum och bandbredden hos detektionssystemet är inkluderade i beräkningarna. I grova drag verifierar mätningarna ladarsystemets förväntade presanda, såsom det är testat i laboratoriemiljö. Detta medför att bra förutsägelser av prestanda, såsom det är testat i koherenta ladarsystem baserade på halvledarlasrar, kan göras. Dock måste även t ex resultaten från denna undersökning användas i framtida konstruktioner av halvledarlaser baserade ladarsystem. Rapporten är huvudsakligen av teknisk karaktär.
Abstract A semiconductor laser based coherent laser radar (CLR) has been designed and built. A system of this kind can have several important advantages compared to existing systems, e.g. smallness, robustness and low cost. This can lead to that several types of military platforms, can take advantage of the potential of a CLR, e.g. for rangefinding and wind measurements. The performance is governed by several factors, one of which is the noise level of the system. Therefore, measurements of various noise powers, e.g. shot noise and preamplifier noise, of the detector unit have been performed. The measured values compare well with calculated values. In addition, signal-to-noise ratios have been measured, using a rotating sandblasted aluminumplate as a target, and also calculated. The effects of the signal-to-noise ratio of the signal spectrum and the bandwidth of the detection system are included in the calculations. In broad outline, the measurements verify the expected performance of the system, as it is tested under laboratory conditions. This allows for good predictions of the performance of a semiconductor laser based CLR in various situations. However, e.g. the influence of atmospheric turbulence has to be studied for a complete determination of the performance. Further, the results of this study can be used in future designs of semiconductor laser based ladar systems. The report is mainly of technical character.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182