Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Basic information on lewisite : a chemical warfare agent with effects similar to mustard gas.

Basic information on lewisite : a chemical warfare agent with effects similar to mustard gas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindberg Gösta, Runn Per, Winter Stellan, Fällman Åsa
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-08
Rapportnummer: (FOA-R--96-00238-4.5)
Nyckelord Lewisit, hydrolys, nedbrytningsprodukter, avdunstning, toxicitet, spridning, Lewisite, hydrolysis, degradation products, evaporation, toxicity, dispersion
Sammanfattning Denna rapport är en översikt av de kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna för det kemiska stridsmedlet lewisit. Industriellt producerad lewisit innehåller förutom huvudprodukten lewisit-1 även lewisit-2 och lewisit-3 samt arseniktriklorid. De kemiska egenskaperna hos de olika ingående komponenterna i denna "lewisitblandning" och de nedbrytningsprodukter som bildas vid hydrolys med vatten och natriumhydroxid beskrivs. Dessutom anges de nedbrytningsprodukter som kan bildas vid brand. I denna rapport begränsas diskussionen av fysikaliska egenskaper till de egenskaper som påverkar ångans emissionshastighet från vätskespill. I denna avdunstningsprocesser är främst ångtryck, flyktighet, specifik värme och ångbildningsvärme av intresse. De vävnader som främst skadas av lewisit-1 är ögon, övre luftvägar, lungor och hud. Utöver detta kan stora doser av lewisit ge upphov till arsenikförgiftning. I denna rapport gör vi antagandet att det främst är lewisit-1 och arseniktriklorid som bidrar till de toxiska effekterna av "lewisitblandningen". I ett appendix presenteras ett scenario där lewisit läcker ut på marken. Riskavståndet för 5 %-iga ögonskador beräknas i detta fall till 200 m, ett förvånansvärt kort avstånd. Orsaken till detta är att spridning till omgivningen enbart beror av avdunstning från den 100m2 stora pöl som bildas på marken vid läckage. En situation med utsprayning under tryck skulle kunna ge en yta på 10 000 m2 resulterande i högre emission och koncentration.
Abstract This report is an overview of the chemical, physical and toxicological properties of a chemical warfare agent, lewisite. An "industrially produced batch of lewisite" contains in addition to lewisite-1, the main product, lewisite-2 and 3 and arsenic trichloride. The chemical properties of the different components of this "lewisite mixture" and the degradation products formed by hydrolysis with water and sodium hydroxideare described. In addition, possible degradation products formed during fire load are given. In this report we restrict the discussion of physical properties to properties affecting the emission rate of vapours from liquid spills. In these evaporatic processes, the vapour pressure, volatility, specific heat and heat of evaporation are of primary interest. The primary tissue to be damaged by lewisite-1 are the eyes, upper airways, lungs and skin. In addition to these effects, large doses of lewisite will cause arsenic poisoning. In this report we make the assumption that the two compounds mainly contributing to the toxicological effects of "the lewisite mixture" are lewisite-1 and arsenic trichoride. In an appendix, a scenario where lewisite accidentally leaks out onto the ground is presented. The risk distance of 5 % eye incidence is calculated to be 200 m, which is a surprisingly short distance. The result is due to the fact that this is a bulk spill with an area of 100 m2 instead of a spray release which would give an area of 10 000 m2 and higher emissions and concentrations. The reason for this is that dispersion to the surroundings only is a result of emission from the 100 m2 pool of lewisite formed by the leakage. A situation with a release under pressure resulting in a spray emission could involve an area of 10 000 m2 yielding higher emission rates and concentrations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182