Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationell Rymdverksamhet - en studie av ESA:s verksamhet i ett globalt perspektiv.

Internationell Rymdverksamhet - en studie av ESA:s verksamhet i ett globalt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Engner Eskil
Ort: Stockholm
Sidor: 208
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-15
Rapportnummer: (FOA-R--96-00241-1.2)
Nyckelord bärraketuppskjutningar, europeiskt rymdsamarbete, fjärranalys, GPS, internationell rymdverksamhet, navigation, nyttolaster, mikrogravitation, rymdteknik, rymdsamarbetsavtal, "rymdorganisationer"(ELDO, EUMETSAT, ESA, ESRO, EU, EUTELSAT, , FN, ICAO, INMARSAT, INTELSAT, , ITU, NASA), satelliter, telekommunikation
Sammanfattning Förutsättningarna för internationell rymdverksamhet förändrades efter det kalla krigets slut. Denna rapport beskriver och analyserar den internationella utvecklingen på rymdområdet 1990-94, samt vilka konsekvenser omvärldsförändringarna har inneburit för det europeiska rymdsamarbetet. Två huvudsakliga politiska målsättningar har legat till grund för ESA-samarbetet; dels en FoU-politisk målsättning, dels en industripolitisk målsättning. Av rapporten framgår att den FoU-politiska målsättningen hittills har fallit mycket väl ut, medan den industripolitiska målsättningen bara har varit framgångsrik till viss del. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling inom den internationella rymdsektorn förs idag en bred "europeisk" diskussion om behovet av att upprätta en gemensam europeisk rymdpolicy. Vidare verkar ESA och EU vara ganska överens om hur rollfördelningen mellan organisationerna skall se ut i framtiden. Hur det praktiska arbetet med att utarbeta en europeisk rymdpolicy skall ske återstår emellertid att lösa. För närvarande finns ett ad-hoc-samarbete mellan ESA och EU, men denna samarbetsform torde på sikt inte vara tillräckligt för att upprätta och genomföra en gemensam europeisk rymdpolicy. Förutsättningarna för att genomföra rymdpolicyn skulle förmodligen öka om ESA och EU ingick ett mer permanent samarbete.
Abstract The political and economical conditions for international space activities transformed after the end of the cold war. This report describes and analyses the international development of the space sector 1990-94, and how the new world order has affected European Space Agency (ESA) and its activities. Basically, European space co-operation rests on two main political goals or pillars. The first goal is to increase the European competence in science and space related research, the second goal is to establish and maintain a competitive European space industry. Reading the report, one can conclude that European space co-operation has been very successful achieving the R&D goal, while the goal of establishing a competitive space industry only has been of limited success. Because of the resent changes of the global space arena, a widespread European debate is currently going on concerning the need of establishment a common European space policy. Further, both administrators within ESA and EU seams to have reached a consensus in many questions, but not all, regarding their future roles in European space co-operation. How to define and implement a common European space policy is still to be discussed. At the moment ESA and EU co-operates on ad-hoc basis, but this form of co-operation is most likely not going to be enough to implement a common European space policy. The ongoing ad-hoc co-operation would probably have better chances to be successful if it was transformed to a more permanent co-operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182