Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Idéer till värdering av telekrig i krigsförloppsspel.

Idéer till värdering av telekrig i krigsförloppsspel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Looström Cecilia, Tarras-Wahlberg Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-07
Rapportnummer: (FOA-R--96-00251-1.1)
Nyckelord telekrigföring, värdering, spel, osäkerheter, krigsförloppsspel, perspektivplanering, 11, opstudier, osäkerhetshantering, operativ värdering
Sammanfattning Rapportens syfte är att bidra till att telekrigföring på ett bättre sätt än idag blir representerat i krigsförloppsspel samt att se på vilka konsekvenser detta får för det underlag och de metoder som behöver utvecklas för spelen. Genom att ta ett avstamp i en analys av osäkerheter och vidare reflektera över spel som metod görs även ett försök att fånga in underliggande aspekter av mer generell karaktär när det gäller telekrig inom militär planering. Därefter presenteras en metodikidé som avser att svara mot en omsorgsfull hantering av telekrig inom ramen för krigsförloppsspel. Metodiken går i korthet ut på att spel följs under såväl förberedelse- som genomförandefas av telekrigskompetensgrupper. En efteranalys tillåter därefter djupare analyser av inom krigsförloppet uppkomna situationer, varvid även experter inom mer specifika områden vid behov kan beredas utrymme.Med utgångspunkt från förslaget till metodik för krigsförloppsspel ges följande förslag till fortsatt verksamhet inom området. Pröva metodiken under spel. Bearbeta checklista. Uppdrag bör läggas på översyn av avdömningsunderlag. På längre sikt bör en mer genomgripande utveckling av metodik och datorverktyg ske i syfte att överföra resultat från teknisk till operativ nivå.
Abstract The aim of this report is to contribute to a better representation of electronic warfare in high level war gaming and to look at the consequences of this for the methods and other tools that have to be developed for the war games. By starting with an analysis of uncertainties and reflecting on war games as a method an attempt is made to catch underlying aspects of a more general character concerning electronic warfare in military planning. After that we propose a method. This idea is meant to assure of a thorough handling of electronic warfare in high level war gaming. The method is in short aimed at letting electronic warfare competence groups take part in war games, during the preparation phase as well as during the actual gaming phase. The analysis after the war game allows deeper analysis of situations that appeared during the war game. During this analysis experts in more detailed technical fields may also take part. As a consequence of the proposed method for high level war gaming we give the following proposals for continued work. Test the method during war games. Continue work on the check list. Look over assessment tables and rules. On a longer term a more thorough development of methods and computer tools should be made in order to transfer results from technical to tactical and higher levels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182