Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prediction of turbulent airflow in an axisymmetric sudden expansion

Prediction of turbulent airflow in an axisymmetric sudden expansion Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tryman Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-05-29
Rapportnummer: (FOA-R--96-00253-2.7)
Nyckelord CFD, FLOW3D, FLUENT, PHOENICS, numerisk simulering, k-?modellen, jämförelser
Sammanfattning En jämförelse har gjorts mellan de tre vanligaste CFD koderna PHOENICS, FLUENT och FLOW3D och ett väldefinierat experiment på en axisymmetrisk plötslig expansion. Jämförelser har gjorts för axiella och radiella medelhastigheter och turbulent kinetisk energi, k. Beräkningarna gav avvikelser från mätdata cirka fyra inloppsdiametrar nedströms. Beräkningarna gav en för långsam återhämtning av rörströmningen. De tre koderna gav likartade avvikelser. En trolig orsak till avvikelserna är att k-? modellen ger för långsam konvektion/diffusion av k. k-? modellen fungerar tillfredsställande för övergripande medelflöden, men är för svag för att beskriva detaljer korrekt i flödet, p g a att verklig strömning aldrig är isotrop. Närmast mätresultaten kommer FLOW3D, men denna undersökning är för begränsad för att man ska kunna dra några djupare slutsatser. Detta arbete utgör en grund för att kunna använda teoretiska modeller, och bättre förstå dess möjligheter och begränsningar.
Abstract A comparison between the three most common CFD codes, PHOENICS, FLUENT and FLOW3D and a well-defined experiment, an axisymmetric sudden expansion, has been performed. Comparisons have been performed for mean axial and radial velocities and turbulent kinetic energy, k. The calculations gave deviations from measured values from four inlet pipe diameters downstream. The calculations gave, in all three cases, too slow recovery of the pipe flow. A plausible reason for these deviations is that the convection/diffusion of k in the k-? model is too slow. The k-? model is satisfactory for global mean flows, but it is too weak to dissolve details correctly in the flow, because in real flow the turbulence is never isttropic. Closest to measurement is FLOW3D, but this investigation is too limited to make deeper conclusions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182