Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältprov med terrängprofilerande laserradar (ladar).

Fältprov med terrängprofilerande laserradar (ladar). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Christina, Jungert Erland, Klöör Per, Letalick Dietmar, Leuhusen Claes, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-08-23
Rapportnummer: (FOA-R--96-00264-3.1)
Nyckelord laserradar, ladar, terrängprofilering, målupptäckt, segmentering, kvalitativa rumsliga resonemang, laser radar, ladar, terrain profiling, target detection, segmentation, qualitative slope detection, 543320, 547442, 320
Sammanfattning Fältprov med en lobskannande laserradar (ladar) - Top-Eye från Saab Dynamics - har demonstrerat möjligheten att upptäcka och klassificera mål (fordon) i terräng med utnyttjande av avståndsdata. Två olika metoder för segmentering av mål från bakgrund har prövats, nämligen den s.k. a-P-metoden och en metod baserad på s.k. QSD (qualitative slope descriptor). I den förra metoden beräknas avstånd och lutning ur en serie ladardata. QSD-metoden baseras på kvalitativa rumsliga resonemang kring en konturbeskrivning i tre olika plan av objektet. Varje objekt beskrivs av en sekvens av QSD:er. Bägge metoderna visar att det krävs ett skottavstånd/fotavtryck på marken som är mindre än 0,4 m för att metoderna skall ge målupptäckt och möjlighet till klassificering. Vidare diskuteras olika metoder för målidentifiering och visualisering med hjälp av ladardata liksom värdet av att koppla samman avståndsdata och kartdata tillgängliga i ett geografiskt informationssystem (GIS). Vi pekar på möjligheten att erhålla klassificerade och positionsbestämda mål liksom frisiktskartor och framkomlighetskartor. Slutligen ges exempel på framtida prov för att vidareutveckla metoder att utnyttja avståndsdata tillsammans med data från passiva elektrooptiska sensorer för ovannämnda tillämpningar, främst avsedda för UAV (unmanned aerial vehicle) och attackhelikopter. Ett resonemang rörande lämpliga sensorkombinationer för låghöjds-UAV/attackhelikopter samt spelkort för dessa system ges i en bilaga.
Abstract Field trials with a vertical scannin glaser radar (ladar) - Top-Eye from Saab Dynamics - have demonstrated the possibility to detect and classify targets like vehicles in the terrain by using range data. Two methods for segmentation have been tested, the a-p method and a method based on QSD´s (qualitative slope descriptors). In the first-mentioned method, range and slope are calculated from a series of ladar data. The QSD method is based on qualitative spatial reasoning around a contour description of the object projected on three planes. Each object is described by a sequence of QSD´S. Both methods indicate that a laser beam spacing/footprint on ground of less than 0.4 m is required in order to make detection and classification possible. Furthermore, methods for target identification and visualization based on ladar data and the benefit of connecting range data and map data that is available in a geographical information system (GIS) are discussed. The possibility to obtain classification and position of targets as well as maps of unobstructed sight and accessibility is noted. Finally, examples are given of future tests to further develop methods using range data and data from passive electro-optical sensors for the applications mentioned above. These applications are mainly intended for use on UAV:s and attack helicopters. Possible sensor combinations for low altitude UAV/attack helicopter are given in an appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182