Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pesticide fire - a human health hazard? : human hazards arising from burning pesticides inert to pyrolysis.

Pesticide fire - a human health hazard? : human hazards arising from burning pesticides inert to pyrolysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Lena
Ort: Umeå
Sidor: 41
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-04
Rapportnummer: (FOA-R--96-00274-864,4.9)
Nyckelord Pesticidbrand, kemikalielager, hälsorisker, pyrolys, lågriskavstånd, Pesticide fire, warehouse fire, low risk distances, pyrolysis
Sammanfattning Rapporten behandlar hälsoriskerna vid en pesticidbrand. Uppkomsten av toxiska produkter i en brand är ett mycket komplext fenomen som beror av ett antal kemiska och fysikaliska faktorer. Att toxikologiskt utvärdera ett brandförlopp är följaktligen också mycket komplicerat. För att belysa en del av denna svåra frågeställning kommer här att diskuteras hälsoeffekter av ett antal pesticider som visat sig vara pyrolysresistenta. En hypotes har varit att pyrolys är den typ av brandsönderfall som lämnar störst mängd intakta pesticider. Således kan resultaten i den här rapporten ses som ett möjligt värsta scenario. Ytterligare utvärderingar, om och hur förbränningstemperatur och ventilationsgrad bidrar till hälsoriskerna vid en pesticidbrand bör göras. Dessa frågeställningar diskuteras emellertid inte i det här arbetet. Detta projekt är finansierat av NUTEK och är en del CEC Toxfireprojektet - Riktlinjer för brandmyndigheter vid bränder i kemikalielager.
Abstract The intention of the report is to highlight the human health hazards in a pesticide fire. The formation of toxic products in a fire is av very complex phenomenon. Dependent on a number of chemical and physical factors, different processes can occur. The toxicological assessment following is likewise difficult. To address a part of this complicated issue this report discusses the human health hazards of those pesticides that appear to be inert to pyrolysis; heat decomposition. A qualified hypothesis is that pyrolysis is the very type of fire decomposition that leaves the largest amount of intact pesticides and thus the discussion in this paper might be looked upon as the worst possible scenario. Further investigations, whether and how the fire temperature and degree of ventilation contribute to the human health hazards in a pesticide fire, ought to be done. These issues are, however, not discussed in this paper. This paper has been sponsored by NUTEK and is a part of the CEC Toxfire project - Basis for guidelines for the Fire Brigades at Fires in Chemical Warehouses.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182