Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Koherent laserradar baserad på fiberoptik: en experimentell förstudie.

Koherent laserradar baserad på fiberoptik: en experimentell förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Kullander Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--96-00279-3.1)
Nyckelord koherent laserradar, fiberoptik, 2x2 kopplare, signalamplitud, coherent laser radar, fiber optics, fibre optics, 2x2 coupler, signal amplitude, 533105, 320
Sammanfattning Denna rapport beskriver ett inledande experiment utfört för att utröna potentialen att använda optisk fiber i ett koherent laserradar- (ladar-) system. rapporten är av teknisk karaktär men torde kunna läsas även av personer utan teknisk bakgrund. Fördelarna med ett system baserat på optisk fiber kan vara t ex litenhet, robusthet och låg kostnad. Dessa egenskaper kan medföra att tillämpningar såsom avståndsmätning och vindmätning för vapenkorrektion kan komma att bli tillgängliga för många typer av militära plattformar. Experimentet bestod, kortfattat, av ihopbyggande av ett koherent ladarsystem med enkla komponenter samt karakterisering av systemet med avseende på signalstyrka och förluster. Mätningarna visar att systemets prestanda (signalstyrkan) var förutsägbar: mätt signalamplitud var 100% av beräknad när hänsyn togs till förluster. Dessutom var förlusterna i systemet förhållandevis små: mätt signalamplitud var 44% av den beräknade för ett idealt (förlustfritt) system. Dessa resultat visar att det finns goda förutsättningar att åstadkomma billiga och robusta koherenta ladarsystem med bra prestanda m h a fiberoptik. Resultaten motiverar också vidare studier (med inriktning mot ett opimalt utnyttjande av tillgänglig lasereffekt) av fiberopiska komponenter och ladarsystem baserade på dessa.
Abstract This report describes an initial experiment performed in order to acertain the potential of using optical fiber in a coherent laser radar (ladar). The report is technical but can be read by people without technical background. The advantages of systems based on fiber optics can be for example smallness, robustness and low cost. These attributes can lead to that applications like rangefinding and wind measurements for weapon correction can become available for many types of military platforms. The experiment consisted, in short, of a construction of a coherent ladar system with simple components and characterization of the system with respect to signal strength and losses. The measurements show that the performance (signal strength) of the system was predictable: the measured signal amplitude was 100% of the calculated when losses were taken into account. In addition, the losses were comparativily small: the measured signal amplitude was 44 % of the calculated for an ideal (lossless) system. These results shows that the conditions for accomplishing low cost and robust coherent laser radar systems with good performance by using fiber optics are good. The results also motivate further studies (directed on an optimal use of the available laser power) of fiber optic components and ladar systems based on these.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182