Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laser induced damage in detector materials and detectors.

Laser induced damage in detector materials and detectors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöqvist Lars
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--96-00281-3.1)
Nyckelord laser, damage, damage thresholds, detectors, theory, laser, skada, skadetrösklar, detektorer, teori, 543110, 5331243, 320
Sammanfattning Laserinducerade skador i olika detektormaterial och detektorer är ett forskning sområde som har tilldragit sig stort intresse under senare år. Den snabba utvecklingen av lasertekniken har visat sig tillämpbar för störning och destruktion av elktro-optiska sensorer som målsökare, FLIR, stirrande sensorer, bildförstärkare etc, som finns i militära system. Den känsligaste komponenten i en elektro-optisk sensor är vanligen detektorn. I den här rapporten redovisas erfarenheterna från laserinducerade skador hos detektormaterial och detektorer som presenterats i den öppna litteraturen. Morfologiska skador och skadetrösklar rapporterade från olika detektorer diskuteras. Försämring av elektriska parametrar hos detektorer p g a laserinducerade skador har sammanställts. Viktiga teoretiska modeller som beskriver skademekanismer diskuteras. Planer för framtida forskningsprojekt inom området laserinducerade skador i detektormaterial och detektorn presenteras. Från en militär synvinkel är det viktigt att erhålla information om skadetrösklar och skademekanismer i detektorer för att kunna bedöma hotet från en antisensorlaser.
Abstract Laser induced damage in detector materials and detectors is a field of research which has attracted considerable interest during the recent years. Development of the laser technique has shown that electro-optical sensors employed in military applications such as missile seekers, FLIR, staring sensors, image intensifiers etc can be jammed or permanently damaged with a dedicated laser preventing them to fulfill their task. The most vulnerable component in an electro-optical sensor is usually the detector. In this report the experience of laser induced damage in detector materials and detectors presented in the open literature is reviewed. Morphological damage and damage thresholds reported for different detectors are discussed. Electrical parameter degradation in detectors due to laser induced damage is also reviewed. Important theoretical models describing damage mechanisms are discussed. Plans for future work in the field of laser induced damage in detector materials and detectors are outlined. It is of importance, from a military point of view, to obtain knowledge about damage thresholds and damage mechanisms in detectors in order to evaluate the threat from an antisensor laser.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182