Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett datorprogram för tabellering av statistiska toleransgränser vid oberoende och lika normalfördelade observationer. Metod, datorprogram och exempel

Ett datorprogram för tabellering av statistiska toleransgränser vid oberoende och lika normalfördelade observationer. Metod, datorprogram och exempel Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sten Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-09-11
Rapportnummer: (FOA-R--96-00287-2.7)
Nyckelord Toleransgränser, Statistiska beräkningar
Sammanfattning På uppdrag av FMV-Vapen har ett PC-baserat datorprogram utvecklats för att producera tabellverk över statistiska toleransgränser då utförda observationer förutsätts vara oberoende och lika normalfördelade. Det ensidiga statistiska toleransintervallet, säg(-?,d), avgränsar en specificerad proportion P av normalfördelningen med en given konfidensgrad ?. Om vi skriver toleransgränsen d som x+k*s består problemet av att bestämma värdet på k för olika stickprovsstorlekar N, olika proportioner P samt olika konfidensgrader ?. x och s är skattningen av normalfördelningens okända väntevärde och standardavvikelse. FMV:s primära syfte med här producerat tabellverk är att utnyttja detta i sina kvalitetskontroller. I detta sammanhang har det visat sig att redan existerande tabellverk är alldeles för "glesa" vad avser värdena på P och ?. Dessutom ger inte alltid dessa tabeller korrekta värden på k med tre decimalers noggrannhet. Rapporten innehåller en matematisk statistisk härledning av toleransgränser. Denna härledning leder till en integralekvation som löses numeriskt i ett separat PC baserat datorprogram. Ett annat datorprogram producerar själva tabellverket. Datorkoderna är dokumenterade i rapporten. Rapporten innehåller inte tvåsidiga toleransgränser eftersom detta är en enkel utvidgning av det ensidiga fallet. Datorkoden är skriven i SAS/IML under OS/2 från SAS Institute Inc. USA. SAS/IML står för Statistical Analysis System/Interactive Matrix Language.
Abstract On behalf of Defence Material Administration (FMV) a PC program has been developed in order to produce tables of statistical tolerance limits when the observations are independent and identically normally distributed. A one-sided statistical tolerance interval, say (-?,d), delimits a specified proportion of the normal distribution at a given cinfidence level ?. If we write the tolerance limit d as x+k*s, the problem is to determine the value of k at different number of observations (N), different proportions (P) and different confidence levels (?). x and s are the ordinary estimates of the unknown expected value and the standard deviation of the normal distribution. FMV uses these tables in quality control investigations. Existing tables are too sparse in order to fulfil the demands. Moreover, these tables do not always give the correct value of k in three significant decimals. The report includes a mathematical statistical derivation of tolerance limits. This derivation leads to an integral equation, which is solved numerically by a separate PC-based program. Another computer program produces the tolerance limit tabled. The computer codes are documented in the report. The report does not include two-sided tolerance limits, since this case is a simple extension of the one-sided case. The computer language is SAS/IML for OS/2 from SAS Institute Inc. USA. SAS/IML stands for Statistical Analysis System/Interactive Matrix Language.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182