Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skadliga effekter på träd vid vådautsläpp av industrikemikalier (gaser). Ett projekt samfinansierat av FOA och SRV.

Skadliga effekter på träd vid vådautsläpp av industrikemikalier (gaser). Ett projekt samfinansierat av FOA och SRV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flemberg Sara, Strömgren Monika
Ort: Umeå
Sidor: 35
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-21
Rapportnummer: (FOA-R--96-00310-864,4.5)
Nyckelord Industrikemikalier, vegetationsskador, vådautsläpp, industrial chemicals, vegetation damages, accidental outflow
Sammanfattning Denna rapport redovisar akuta gasexponeringars skadeeffekter på träd. Rapporten består dels av en litteratursammanställning och dels av ett förslag till försöksuppställning. Litteratursammanställningen behandlar allmän trädbiologi, skador på träd, skador efter akuta gasutsläpp av klor, svaveldioxid och ammoniak, effekter av blad- och barrförluster och ekonomiska konsekvenser av akuta gasutsläpp. Förslaget till försöksuppställning ska mynna ut i ett experimentellt fältförsök med klorbegasning av tallar. Det avses att genomföras som ett examensarbete under 1996-1997.
Abstract This report accounts for the damage acute gas exposition have on trees. The report consists of partly a compilation of literature and partly a suggestion to disposition of experimental work. The compilation of literature deals with general biology of trees, damage on trees, damage after acute outflowof chlorine, sulphur dioxide and ammonia, effects of defoliation and economic consequences of acute discharging of gas. The suggestion to disposition of experimental work will result in a field experiment of chlorine fumigation of pine. This is planned to be carried through as a graduation thesis during 1996-1997.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182