Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

National Security, Merger and Anti-Trust Policy and International Co-operation in the Defence Industry.

National Security, Merger and Anti-Trust Policy and International Co-operation in the Defence Industry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Öberg Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 87
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-24
Rapportnummer: (FOA-R--96-00311-1.3)
Nyckelord försvarsindustri, företagsförvärv, konkurrensrätt, EG-rätt, företagskoncentrationer
Sammanfattning De rättsliga förutsättningarna - och hindren - för en ökad försvarsindustriell integration inom EU utgör en outforskad aspekt av forskningen kring det ökade internationella samarbetet inom försvarsindustrin. Medlemsstaterna söker kontrollera detta samarbete på olika sätt och med hjälp av olika regleringar, men som alla har till syfte att skydda den "nationella säkerheten". I vissa medlemsstater är ingåendet av samarbetsavtal inom försvarsindustrin tillståndspliktigt, under det att andra stater med hjälp av bl a sekretessbestämmelser och förvärvskontrollbestämmelser söker skydda den inhemska industrin från oönskade teknologiöverföringar och från ett allt för stort utländskt inflytande. De allmänna konkurrensreglernas tillämpning inom försvarsindustrin utgör en relativt ny företeelse, som speglar statsmakternas tvetydiga inställning till frågan huruvida hela denna industrisektor skall behandlas som resten av den konkurrensutsatta industrin och underkastas rättsstatens principer. Värnandet av en effektiv konkurrens får ofta stå tillbaka när skyddet av ett påstått högre allmänt intresse, den nationella säkerheten, åberopas.Tillämpningen av konkurrensreglerna inom försvarsindustrin förutsätter därför att de ansvariga myndigheterna och domstolarna har en god kännedom om de regleringar och särskilda förutsättningar som råder på marknaden för krigsmateriel. På samma sätt är det av stor vikt att ansvariga politiker, tjänstemän och företagsledare inom försvarssektorn uppmärksammar de begränsningar som konkurrensrätten faktiskt sätter gränser för deras verksamhet. Skyddet för nationella säkerhetsintressen kan inte rättfärdiga att försvarsindustrin - liksom staten i sin beställarroll - generellt undantags från kravet att följa nationella och EG-rättsliga bestämmelser.
Abstract The legal conditions for - and barriers to - an increased integration within the defence industry of the European union is a rather hidden field in the research on the increasing international cooperation within the sector. The member States seek to control this co-operation in different ways and by various legal instruments, that all have the purpose of protecting "national security". In some Member States this is achieved by submitting co-operation agreements within the defence sector and of technology transfer is achieved by rules on industrial and military secrecy and by thepossibility for the State to block an unwanted foreign take-over. The question of the applicability of general anti-trust rules to the defence sector is a rather new issue. It illustrates the ambiguous attitude of the state authorities towards the question whether this sector should be treated in the same way as the remaining part of the market and be subject to the rule of law.The safeguard of competetion must often yield before a submission to protect a higher public interest - national security. In this regard, the application of competition rules within the defence industry presupposes that the competent authorities and courts has a good knowledge of the specific conditions and regulations that characterise the defence market. However, it is also of importance that politicians, civil servants and industrial leaders within the defence sector take note of the anti-trust limitations that actually do apply. The protection of national defence cannot justify that the defence industry - as well as the State in its role as a buyer - is totally excluded from the obligation to abide by national and EEC-antitrust laws.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182