Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätmetodik för objekt med liten radarmålarea tillämpat på en ellipsoid och några sfärer.

Mätmetodik för objekt med liten radarmålarea tillämpat på en ellipsoid och några sfärer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 65
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-13
Rapportnummer: (FOA-R--96-00320-3.2)
Nyckelord ellipsoid, RCS, radarmålarea, mätningar, databehandling, signalbehandling, radar cross section, signal processing, 543363, 340
Sammanfattning Denna rapport beskriver radarmålareamätningar på sfärer och en ellipsoid samt bearbetningar av mätresultaten. Mätningar visar gränsen för hur små objekt som kan mätas i stora mäthallen. Med hjälp av signalbehandling efter mätningarna kan mätnoggrannheten ökas så att felen blir mindre än 0,5 dB vid nivåer ner till -50dBsm. Denna noggrannhet är inte alltid tillräcklig men kan förbättras ytterligare med hjälp av de ideer som presenteras i denna rapport. En metodik för radarmålareamätningar inomhus presenteras. Resultatet av mätningarna visar god överensstämmelse med teoretiska beräkningar. Rapporten riktar sig till dem som utför radarmålareamätningar, beräkningar och radarsignalbehandling och dem som använder resultatet från dessa.
Abstract This paper presents radar cross section (RCS) measurements of an ellipsoid and of spheres including signal processing of the measurement results. The measurements determine the lower limit for RCS measurements in the large anechoic chamber. The uncertainty can be reduced to 0.5 dB at a measured RCS of -50dBsm. This error is not always small enough but further reduction can be obtained using ideas presented in this paper. A methodology for RCS measurements in anechoic chambers is presented. The results of the measurements are in good agreement with the theoretical calculations. The report is intended for those who make RCS measurements, calculations and radar signal processing or use the results from these.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182