Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av några frekensselektiva ytor.

Analys av några frekensselektiva ytor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--96-00332-3.2)
Nyckelord 546903, 340
Sammanfattning Rapporten handlar om transmissionsegenskaper och analysmetoder för en del frekvensselektiva strukturer uppbyggda av periodiskt perforerade metallytor. Innehållet är inriktat mot en matematisk beskrivning av frekvensselektiva ytor. Ett avsnitt av rapporten handlar t ex om spektralmetoden, (d v s Galerkins metod med spektralrepresentation av operatorerna) och om numerisk instabilitet och dålig konvergens hos beräknade transmissionsvärden, som denna metod ibland kan leda till. I rapporten ges ett förslag till en alternativ operatorrepresentation som undviker dessa problem. Det centrala avsnittet i rapporten handlar om frekvensselektiva ytor som består av aperturkopplade ringslitselement. Avsnittet innehåller en beskrivning av design, tillverkningsprocedur, och en jämförelse mellan uppmätt och beräknad transmission för en sådan struktur. I några andra avsnitt beskrivs beräknad och uppmätt transmission för frekvensselektiva ytor med tjocka metallskikt, och för en frekvensselektiv yta med grundresonansen kring 100 GHz.
Abstract The report describes transmission properties and methods of analysis, for some frequency-selective surfaces (FSS), composed by layers of periodically perforated metal sheets, embedded between dielectric slabs. The emphasis is on a mathematical description of FSS. One part of the report deals with the spectral method, (i.e. Galerkins method with spectral representation of the operators) and of numerical instabilities and slow convergence of calculated transmission values; problems which the spectral method sometimes causes. A proposal of an alternative operator representation which can avoid these problems are given. The central part of the report deals with FSS consisting of aperture-coupled annular slot elements. Design, manufacturing, and a comparison of calculated and measured transmission for such a structure is given. In some other parts, calculated and measured transmission for FSS with thick metal sheets, and for a FSS with main resonance at approximately 100 GHz, is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182