Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signal processing in laser radar vibrometry: A comparison of two frequency demodulation methods.

Signal processing in laser radar vibrometry: A comparison of two frequency demodulation methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordin Hans, Carlsson Christina, Karlsson Christer, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-03
Rapportnummer: (FOA-R--96-00333-3.1)
Nyckelord coherent laser radar, vibrometry, signal processing, frequency modulation, ambiguity function, time-frequency analysis, koherent laserradar, ladar, vibrationsanalys, signalbehandling, frekvensmodulation, tvetydighetsfunktion, tidsfrekvensanalys, 543320, 320
Sammanfattning Föremåls vibrationssignaturer innehåller information som är av intresse i olika tillämpningar. Med en laserradar (ladar) kan man detektera vibrationer hos avlägsna föremål. Vibrationssignaturerna kan till exempel användas för att detektera och klassificera mål, vilket är av intresse i militära tillämpningar. Syftet med denna rapport är att studera och jämföra två metoder för frekvensdemodulering. Dessa är den traditionella metoden (bandpass/begränsare) och en metod föreslagen av FOA. FOA-metoden använder en tidsfrekvensfördelning, tvetydighetsfunktionen (eng.: ambiguity function). Metoderna jämförs med avseende på förmåga att fungera vid konstant Dopplerskift, linjärt Dopplerskift, ändringar i modulationsindex och signal-brus-förhållande. FOA-metoden klarar lägre signal-brus-förhållanden, speciellt vid låga modulationsindex, och den är bättre på att hitta vibrationsfrekvenserna hos signaler med flera vibrationsfrekvenser. Den är även mindre känslig för förändringar i modulationsindex. Detta kan dock vara en nackdel då modulationsindex innehåller information om vibrationsamplitudens storlek. FOA-metoden klarar ej av föremål som rör sig radiellt, konstant eller accelererande, i förhållande till ladarn. Ett förslag på modifiering av FOA-metoden beskrivs i rapporten.
Abstract The vibration signatures of objects contain information that is of interest in several applications. Using a laser radar (ladar), remote object vibrations can be detected. The vibration signatures can for example be used to detect and classify remote targets in military applications. In this report a comparison of two different frequency demodulation methods is described. The first is the traditional method (bandpass/limiter) and the second is a method proposed by FOA. The FOA method uses a time-frequency distribution, the ambiguity function. The methods are compared with respect to the ability to deal with constant Doppler shift, linear Doppler shift, changes in modulation index and signal-to-noise ratio. The FOA method withstands a lower signal-to-noise ratio, especially at small modulation indexes, and it is better in finding the vibration frequencies in signals that contain more than one vibration frequency. It is also less sensitive to changes in modulation index. This may be a disadvantage because the modulation index gives information about the amplitude of the vibration. The FOA method cannot cope with objects that move, constantly or accelerating, in the radial direction. A modification of the FOA method is proposed to solve this problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182