Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Classification of impulse radar data using neural networks - with experimental data.

Classification of impulse radar data using neural networks - with experimental data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömberg Dan
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--96-00335-310)
Nyckelord impulse radar, neural networks, impulsradar, neurala nätverk, 730, E3022
Sammanfattning Denna rapport beskriver en neuron-näts-baserad metod för klassificering av objekt i luft och mark. Rapporten redovisar hur verktyg för neurala nätverk har applicerats på data som erhållits från mätningar av radarpulser mot objekt dels i luft (modellflygplan) och dels i mark (nedgrävda minor). Metodiken grundas på ett tvåstegsförfarande där fas ett är nätkonstruktion (inlärning) och fas två klassificering. I varje fas används frekvensspektra av typiska objekt. Därvid utnyttjas både form- och materialegenskaper. Vi fann att det är möjligt att sådana neuronnät automatiskt kan konstrueras som kan lära sig att urskilja formerna hos typiska objekt i luft och mark, en förmåga som sedan användes vid klassificeringen.
Abstract This report describes a neural network based approach for classification of objects in air and soil. The report presents how tools for neural networks have been applied to data achieved from measurements of radar pulses towards objects in the air (model aircrafts) and in ground (buried mines). In each environment there were a small number of object types (models and mines respectively). The methodology is based on a two step arrangement where phase one is net design (learning step) and phase two classification. In each phase the frequency spectra of typical objects were used. We found that it is possible to automatically build neural nets that learn to recognize the shapes of typical objects in air and ground respectively, an ability that later was used for classification of such objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182