Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interferensmiljön på HF-bandet. Mätningar och modellering.

Interferensmiljön på HF-bandet. Mätningar och modellering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bröms Mats, Boberg Stig
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-01
Rapportnummer: (FOA-R--96-00342-408)
Nyckelord radio communication, HF, interference, radiokommunikation, interferens, 720, E7010, E7601
Sammanfattning Signaler från andra användare av HF-bandet kommer ofta in i mottagaren och interfererar med den önskade signalen. På grund av vågutbredningen på detta frekvensband kan problemet ej åtgärdas med frekvensplanering; signalerna kan komma från mycket avlägsna sändare utanför egen kontroll. Man är alltså tvungen att leva med dessa förhållanden och försöka skaffa sig så god kännedom som möjligt om de interfererande signalerna. I rapporten beskrivs ett mätsystem och en mätserie som ligger till grund för modeller av de interfererande signalernas uppträdande. Modellerna ger ett mått på trängseln, definierad som andel belagda 1 kHz kanaler i de frekvensband som ITU "Radio Regulations" indelar HF-bandet i. Vår mätning görs i närheten av Linköping och de modeller som presenteras gäller i södra Sverige. De ger trängseln i de olika banden, som funktion av tröskelnivå, årstid och solfläckstal. Vi visar modellen och exempel på resultat i rapporten. Trängselns variation med tiden på dygnet exemplifieras med kurvor över uppmätta värden. Projekt drivs i samarbete med UMIST, Manchester, England där det ursprungliga mätsystemet är konstruerat och den mesta modelleringen görs. Data från deras mätningar i England och Tyskland, tillsammans med våra mätdata, ger även underlag för modeller av de geografiska variationerna, varav några exempel visas i rapporten.
Abstract Signals from other users of the HF spectrum are often interfering with the wanted signal. Because of the characteristics of the skywave signal it is impossible to avoid this by frequency planning. The signals can come from distant transmitters out of control of the planner. One is bound to live with this situation and to try to get as good knowledge as possible about the interfering signals. In the report we describe a measurement system and a series of measurements which forms the basis for modelling of the behaviour of interfering signals. The models give the congestion in the allocation bands set up by ITU Radio Regulations. The congestion is defined as the fraction of 1 kHz channels in the band, having a signal level above a given threshold. Our measurements are made in the Linköping area and the models we present are valid in southern Sweden. They give the congestion in the different frequency bands, for day or night, as a function of threshold, time of year and sunspot number. We give these models and examples of calculations in the report. We also show the variation with time of day in a few measured curves. This project is accomplished in co-operation with UMIST, Manchester, UK, where most of the measurement system is designed and the modelling is done. Results from their measurements in England and Germany together with our data from the basis for models of the geographical variation. We show some examples of this in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182