Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TNT i Östersjösediment - adsorption and desorption.

TNT i Östersjösediment - adsorption and desorption. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Johan
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-15
Rapportnummer: (FOA-R--96-00343-8.7)
Nyckelord Sorption, adsorption, desorption, TNT, trotyl, sediment, bräckt vatten, Batch-försök, brackish water, batch methodology
Sammanfattning Fram till 1970 har åldrad ammunition dumpats i gruvor, sjöar och hav. Medför den dumpade ammunitionen en miljörisk? Bör åtgärder vidtas för att förhindra spridning av toxiska ämnen? Idag återvinns det mesta av åldrad ammunition. Ett ämnes transport i mark avgörs till stor del av adsorptionsprocesser till fasta partiklar. Det är flera faktorer som avgör i vilken utsträckning adsorptionen sker. I laboratoriet bör därför den specifika miljö som är av intresse återskapas. För att ta fram adsorptionsisotermer användes Batch-försök. Metoden valdes för att den var snabb och att det gick att återskapa olika miljöförutsättningar. I försöket undersöktes TNTs adsorption till Östersjösediment. Bräckt vattens inverkan på adsorptionen vid två olika redoxpotentialer undersöktes. Isotermerna bestämdes vid +4oC. Försöksresultaten visade att storleken på de linjära adsorptionsisotermerna varierar mellan 3.4-7.5 (liter/kg). Detta var beroende av miljön. Lösligheten av TNT var större i det bräckta vattnet än i det avjoniserade vattnet. En generell slutsats om relationen mellan miljön och TNTs fastläggning i sediment var svår att dra eftersom ingen tydlig trend fanns i resultatet.
Abstract Until 1970, old ammunition has been dumped in mines, lakes and seas. Is the dumped ammunition a hazard to the environment? Are appropriate measures taken to prevent leakage of toxic substances? Today most of the old ammunition is recycled instead of dumped. A substance´s transport in soil depends largely on the adsorption to the solid phase. Several factors determines to what extent the adsorption occurs. Therefore, the specific environment of interest should be recreated in the laboratory. To determine adsorption isotherms, Batch-experiments were used. This method was chosen because it was fast and simple, and was proved helpful when simulating different environmental conditions. In the experiments, TNT´s adsorption to sediments from the Baltic Sea was investigated. The influence of brackish water on the adsorption at two different redox potentials was investigated. The isotherms were determined at +4oC. The results showed that the size of the linear adsorption isotherms varied between 3.4-7.5 (L/Kg). This depended on the environmental conditions. The solubility of TNT was greater in brackish water than in deionised water. The observations of the present investigation did not permit any distinct conclusion regarding the effect of the environment of the adsorption of TNT to the sediment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182