Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie avseende testbädd för taktisk radio.

Förstudie avseende testbädd för taktisk radio. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindblad Arne
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--96-00353-3.5)
Nyckelord radio systems, simulation, testbed, radiosystem, simulering, testbädd, 537060, 720
Sammanfattning Försvaret står inför en omsättning av flera av sina taktiska radiosystem. Efter sekelskiftet kommer väsentligen bara truppradion Ra 180 att uppfylla de krav som ställs på en modern radio. Försvarets studiearbete har resulterat i två skilda konceptförslag till en framtida radio. Arbetet drivs nu vidare med målsättningen att ta fram en PTTEM för upphandling år 2001. I det fortsatta studiearbetet för att ta fram en ny truppradio behöver prov genomföras av tänkbara koncept. Vissa undersökningar kan med fördel utföras som simuleringsförsök i datorer, medan andra frågeställningar bättre undersöks med prov i hårdvara. Tanken har därför väckts att skapa en generell testbädd för dessa prov. Denna rapport är resultatet av en förstudie med syfte att få underlag till det fortsatta arbetet rörande en testbädd för taktisk radio. I rapporten görs en genomgång av de krav som kan tänkas ställas på en testbädd för taktisk radio. Vidare belyses avvägningen mellan prov i hårdvara och simuleringar i datorer tillsammans med den programmeringsmiljö som krävs för olika alternativ. Ett antal åskådningsexempel belyses och en rekommendation för fortsatt arbete ges. I rapportens bilagedel återfinns en marknadsöversikt av hård- och mjukvaruprodukter som kan komma i fråga för uppbyggnaden av en testbädd för taktisk radio.
Abstract The Armed Forces are going to replace several of its tactical radio systems. After the turn of the century, there is essentially only the combat net radio, Ra 180, which fulfills the requirement of a modern radio. Defence studies have resulted in two different concepts regarding a new tactical radio. The work is now persued towards a TTTEO with a purchase about year 2001. For the continuing study and research work to develop a new combat net radio, tests of possible concepts are to be made. Some investigations can be carried out by computer simulations, while other questions are better investigated by hardware tests. Therefore, the task of developing a general testbed have been considered. This report is the result of a preliminary study with the aim of forming a basis for the continuing work regarding a testbed for tactical radios. The report contains a review of the requirements that can be put on a testbed for tactical radios. The balancing between tests in hardware and computer simulations is considered. The programming environment for different alternative systems is considered. A number of alternative solutions for the hardware testbed is discussed and a recommendation for future work is given. In the appendix, a market overview is presented of hardware and software products that can be of interest for the tactical radio testbed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182