Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandprov på epoxi- och vinylester/kolfiberkompositer

Brandprov på epoxi- och vinylester/kolfiberkompositer Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Tom
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-19
Rapportnummer: (FOA-R--96-00360-2.5)
Nyckelord Brand, Epoxi, Vinylester, Kolfiber, Komposit
Sammanfattning Brandprov enligt ISO 5660-1 (1993) på kolfiberarmerad epoxi-respektive vinylesterkompositer har visat att dessa kompositer avger få fria enkelfibrer. Någon avgörande skillnad i antal eller storlek på frigjorda enkelfibrer mellan här undersökt epoxibaserad komposit och vinylesterbaserad komposit har inte kunnat påvisas. Vinylestermatrisen påverkas kraftigare av värmestrålning än epoximatrisen. Ingen ökning av mängden fria fibrer vid ökad termisk destruktion av kompositen kunde noteras. Däremot ökar medellängden på de frigjorda enkelfibrerna vid lång värmeexponering. De kortaste brinner förmodligen upp. Glasfiberväv mellan kolfiberlagren minskar kraftigt mängden fria fibrer då en brandskadad komposit utsätts för slag(mekanisk påverkan). Våra resultat visar att de resonemang som användes i NASA rapporten )NASA Conference Publication 2074, 1979) för epoxikompositer kan appliceras även på den vinylesterkomposit som nu är aktuell för YS 2000. Giftigheten hos de gaser som bildas vid brand i den av Karlskrona-varvet valda kompositen har inte studerats.
Abstract Fire tests of carbon fibre epoxy reinforced epoxy and vinyl ester composites according to ISO 5660-1 (1993) have shown that these composites release few free fibres during combustion. No significant difference in the number of or size of the individual fibres released by the epoxy-based or vinyl ester-based composites have been observed. The vinyl ester matrix is more affected by thermal radiation than the epoxy matrix, although no increase in the amount of free fibres released with increased thermal damage was observed. However, the mean length of the individual fibres released increased with longer heat exposure, possibly because the shorter fibres burned completely. A layer of woven glass fibre between the carbon fibre layers in the composite significantly reduced the amount of free fibres released as a result of impact on a fire-damaged composite. These results support the hypothesis that the reasonings used in the NASA report (NASA Conference Publication 2074, 1979) for epoxy composites can also be applied to vinyl ester composites as used in YS 2000. The health hazards associated with the gases released during combustion of the composites selected by Karlskronavarvet have not been investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182