Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

137Cs i befolkningsgrupper i norra Sverige.

137Cs i befolkningsgrupper i norra Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågren Göran, Björeland Anders, Johansson Lennart
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-08
Rapportnummer: (FOA-R--96-00361-861(4.3))
Nyckelord Barn, bröstmjölk, 137Cs, halveringstid, helkroppsmätningar, moder, Tjernobyl, överföringsfaktorer, baby, child, breast-milk, Chernobyl, hal-time, mother, transfer factor, whole-body counting
Sammanfattning Efter Tjernobylolyckan 1986 har upptaget av 137Cs studerats i ett flertal olika befolkningsgrupper i norra Sverige, bland annat genom helkroppsmätningar. Eftersom samer på grund av sitt födoval är en utsatt grupp vid ett nedfall av radioaktiva nuklider, startade vi mätningarna 1986 med en grupp samer, som därefter regelbundet har kontrollerats. År 1991 gjordes en studie baserad på ett slumpmässigt urval av den allmänna befolkningen respektive samer boende i tre områden i norra Sverige med olika markdeposition av 137Cs. Resultatet av dessa mätningar har bland annat visat på en halveringstid av 137Cs hos grupperna av samer på fem år. Mätningarna 1996 indikerar en fortsatt nedgång i 137Cs-halten för samtliga grupper. Resultaten från denna studie visar på halveringstider som ligger mellan 4 och 12 år i de olika populationerna. En annan utsatt grupp är ammande mammor och deras barn. I syfte att undersöka i vilken grad 137Cs överförs till spädbarn via modersmjölk har vi studerat helkroppsinnehållet av 137Cs i 12 mödrar med spädbarn. Från samtliga mödrar samlades dessutom bröstmjölk in för aktivitetsanalys av 137Cs. halten i mjölk av 137Cs uppmättes till 14 % av den i modern (specifik aktivitet (Bq/kg) i respektive mätobjekt). Motsvarande aktivitet i barn var 90 % av den i modern.
Abstract The activity of 137Cs has been studied in several different population groups in Northern Sweden after the accident in the Chernobyl nuclear power plant. Special attention has been given to the Saami population from which we have measured a group of volunteers regularly between 1986 and 1990. In 1991 we started a study on randomly chosen groups from the general population and members of the Saami communities from three regions in Northern Sweden with different deposition levels. The results from these measurements have shown an effective halt-time of 137Cs whole-body content in the Saami groups of about 5 years. The measurements in 1996 show decreasing levels of activities in the different population groups with half-times between 4 and 12 years. Another exposed group in the case of a nuclear fallout is breast-fed babies. We have measured the transfer of 137Cs from mother to baby via the breast milk in 12 cases. The activity of 137Cs in breast milk was measured to be 14 % of the activity in the mother (calculated using specific activity (Bq/kg). The corresponding activity in the baby was 90 % of the activity in the mother.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182