Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Militära och civila uppgifter vid internationella insatser. Problem och möjligheter vid samverkan och koordinering.

Militära och civila uppgifter vid internationella insatser. Problem och möjligheter vid samverkan och koordinering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Almen Anders, Eriksson Pär, Lindgren Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-09
Rapportnummer: (FOA-R--96-00364-1.1)
Nyckelord internationella insatser, fredsbevarande operationer, civila internationella insatser, humanitära insatser, multifunktionella insatser, militär-civil samverkan, UNPROFOR, IFOR, NGO, 11
Sammanfattning Förmåga att medverka i internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Frågan om hur militära och civila delar i en insats skall samordnas är viktig för att ur de tillgängliga resurserna få den bästa effekten såväl internationellt som på ett nationellt plan. Militära insatser kan vara nödvändiga för att kyla ner en akut konfliktsituation och på så vis skapa utrymme för förhandlingar och försoning. De är däremot inte tillräckliga för att åstadkomma en långsiktlig lösning utan för detta krävs olika slag av politiska och civila stödinsatser. Det är omöjligt att dra en exakt linje mellan vad som är militära och civila insatser.Istället finns det en gråzon av uppgifter vilka kan lösas av såväl militära som civila enheter. Det primära syftet med denna rapport är att ge underlag för specifika rekommendationer med avseende på vilka civilt inriktade uppgiter som en svensk enhet inom en post-IFOR-styrka kan och/eller bör lösa. Till grund för rekommendationerna diskuteras gråzonen mellan militära och civila uppgifter i internationella fredsfrämjande insatser och hur gränssnittet militärt/civilt kan se ut under olika förutsättningar. Redovisningen i rapporten utgör även underlag för kommande ställningstaganden i fråga om fördelning av uppgifter mellan militära och civila enheter. Denna diskussion avser att tydliggöra vad som därvid bör vara styrande för gränsdragningen i det enskilda fallet.
Abstract Ability to participate in international peace-support and humanitarian operations is one of the main tasks for the Swedish national defence. The question on how to coordinate military and civilian parts within a operation to accomplish maximum effect with certain resources available is important at the national as well as the international level. Military operations can be necessary to cool down a conflict situation and thereby create conditions that will enable negotiations and reconciliation, but they are not sufficient to bring about a permanent solution. For this purpose different political and civilian supportive efforts are necessary. It is impossible to define exactly what is military tasks and what is not. Instead there exists a "fuzzy zone" in which different tasks can be performed by military as well as civilian units. The primary purpose with this report is to provide a basis for specific recommendations concerning which civilian tasks a Swedish unit within post-IFOR can and/or should take part in. The "fuzzy zone" and the interface between military and civilian tasks in international peacekeeping missions are discussed under different circumstances. The content of this report does thus also provide guidelines for future decisions on assignment of tasks to military and civilian respectively. The intention of this discussion is to show clearly which factors should influence the fixing of this boundary in a single case.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182