Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Krav på radar för aktivt skydd av stridsvagn.

Krav på radar för aktivt skydd av stridsvagn. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellgren Jan
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-01
Rapportnummer: (FOA-R--96-00373-408)
Nyckelord active defence radar, radar requirements, tank active defence, radar för aktivt skydd, krav på radar, sensoraktiverat skydd, 360, 543050
Sammanfattning Denna rapport beskriver krav på radarinformation för en radar som ingår i ett s k "sensoraktiverat skydd". Kraven är beräknade för ett enkelt "generiskt skydd" med en förenklad parameterbeskrivning. Kraven omfattar prediktionstid, predikterad positionsnoggrannhet, räckvidd och hotets radarmålarea. Vi analyserar vidare sändeffekt, frekvensval, vågform och anntennutformning. Studien indikerar de höga krav som ställs på ett sensorsystem för aktivt skydd. Det gäller speciellt vid längre prediktionstider och höga hothastigheter (>500 m/s). Vid låga hothastigheter och/eller korta prediktionstider bedömer vi att kravet på sensorinformation kan innehållas av ett radarsystem med en antenn per bevakningssektor, medan högre krav sannolikt kräver flera separerade antenner. Studien indikerar också vikten av en väl utformad avvägning mellan antennplacering och det aktiva skyddets verkansavstånd. De indikerade kraven är baserade på schematiska överväganden och antaganden rörande skyddets mekaniska funktion och olika hotfall. Det betyder att kraven kan variera betydligt jämfört med de här angivna. Vi bedömer vidare att frekvensområdet 60 GHz kan vara av stort intresse för att reducera inverkan av fientlig störning och avlyssning.
Abstract In this report we describe the information requirements for a tank active defence radar. The requirements are calculated considering a simple "generic active defence concept" with a simplified parameter description. The requirements comprise prediction time, prediction position accuracy, range and threat target radar cross section. We also analyse the power requirement, the choice of frequency, wave form and the design of the antenna system. The study shows the strict requirements upon a sensor system for active defence. This is the case especially for long prediction times and high threat velocities (>500 m/s). We believe the requirements for low velocity threats and/or short prediction times are fulfilled by a system design including one antenna, however a design handling the more severe threats probably requires several antennas. The importance of a good compromise between antenna location and the lethal zone of the active defence is also indicated. We have derived the radar requirements using very simplified assumptions and descriptions implying the possibility of large variation from estimated requirements. Concerning the choice of frequency we believe the 60 GHz band is of interest regarding hostile jamming and intercepting.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182